ChargePanel förbereder rättelse av finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024

Styrelsen för ChargePanel AB (publ) ("ChargePanel" eller ”Bolaget”) har idag erhållit en underrättelse från Bolagets revisor om identifierade fel i Bolagets finansiella historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 3 juli 2023 har ChargePanel upptagit ett konvertibelt lån om 6 miljoner kronor. Det konvertibla lånet löper med en ränta om 1,25 procent per påbörjad månad från och med juli 2023. Lånets förfallodag är den 30 juni 2024. Lånet kan konverteras till aktier från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet till och med lånets förfallodag den 30 juni 2024 till en konverteringskurs om 6,00 SEK. Utöver lånets ränta utgår en uppläggningsavgift om 5,00 procent av det totala lånebeloppet.

Styrelsen har idag erhållit en underrättelse från Bolagets revisor som, i samband med arbetet med årsredovisningen för 2023, upptäckt att det konvertibla lånet felaktigt har bokförts som eget kapital, d.v.s. som en tvingande konvertibel. Felet innebär att Bolagets egentliga skuldsättning är högre än vad som framgår av bolagets finansiella historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Vidare har uppläggningsavgiften för det konvertibla lånet inte kostnadsförts i Bolagets redovisning.

Bolagets styrelse kommer att tillsammans med ChargePanels revisor utreda anledningen till den felaktiga bokföringen och vilka konsekvenser det har på Bolagets finansiella ställning samt vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01


Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Denna information är sådan information som ChargePanel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-25 22:18 CEST.

Bifogade filer

ChargePanel förbereder rättelse av finansiell historik för tredje och fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024