Cardeon senarelägger årsstämma och kvartalsrapport

Styrelsen i Cardeon AB (publ) har beslutat att flytta fram årsstämman till den 13 juni och Q1-rapporten till den 31 maj mot bakgrund av förestående nyttjandeperiod av teckningsoptioner.

Cardeon genomförde i februari 2024 en företrädesemission av units vilka inkluderade teckningsoptioner av serie TO1 och TO2. Teckningsoptionerna av serie TO1 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 7 maj 2024.
 
För att säkerställa att de aktier som emitteras vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 ska vara berättigade till eventuell sakutdelning, som bolaget aviserade den 4 april, har styrelsen fattat beslut att senarelägga årsstämman 2024 till den 13 juni 2024 kl. 10.00. Till följd av tillkommande aktier kan styrelsen även behöva anpassa tidigare aviserat utdelningsförslag. Vidare, för att personer i ledande ställning i bolaget ska kunna teckna aktier baserat på teckningsoptioner av serie TO1, har styrelsen fattat beslut att senarelägga bolagets publicering av rapporten för första kvartalet 2024 till den 31 maj 2024.

Datum för årsstämma och rapport för första kvartalet var tidigare kommunicerade till den 15 maj 2024.

Kontakter
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik
och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer
Cardeon senarelägger årsstämma och kvartalsrapport