Cardeon inför utdelningspolicy

Cardeon AB (publ) (”Cardeon” eller ”Bolaget”) har beslutat att anta en utdelningspolicy avseende innehav i den noterade portföljen. Detta då Bolagets strategi är att investera i tidig fas, varför det i närtid inte bedöms finnas förutsättningar för utdelning baserat på kassaflöde från
verksamheten.

Utdelningspolicyns lydelse
Cardeons övergripande mål är att skapa värde för Bolagets aktieägare. Cardeons långsiktiga strategi för utdelning underbyggs av kassaflöde från sina investeringar. Då Bolagets strategi är att investera i tidig fas och att det i närtid inte bedöms finnas förutsättningar för utdelning baserat på kassaflöde från investeringsverksamheten har styrelsen beslutat att införa en alternativ utdelningspolicy baserat på bolagets innehav i noterade bolag kopplat till när vissa milstolpar uppnås i dessa bolag. Vilka noterade innehav som ska omfattas av, samt de närmare milstolparna som ska gälla för, utdelningspolicyn fastställs av styrelsen från tid till annan.

Som begränsning ska dock gälla att utdelning kan beslutas vid högst två tillfällen per räkenskapsår och till ett sammanlagt värde per år motsvarande högst tjugo (20) procent av det bokförda värdet av de samlade innehaven vid tidpunkten för utdelning. Som en ytterligare begränsning ska även gälla att utdelning enligt policyn totalt sett kan beslutas vid högst fyra tillfällen under tiden policyn är i kraft.

Utdelningspolicyn avser s.k. sakutdelning (dvs. aktier i nämnda bolag delas ut istället för pengar). En bidragande orsak till utdelningspolicyn är att det bokförda värdet av Cardeons innehav inte återspeglas i bolagets börsvärde, vilket innebär att sakutdelning bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare i avvaktan på kassaflöde från investeringsverksamheten.

Inför förslag enligt utdelningspolicyn kommer styrelsen ta hänsyn till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov och ställning i övrigt samt legala förutsättningar. Styrelsen kan även komma att revidera utdelningspolicyn vid behov.

Kontakter
Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail:ir@cardeon.se
Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss
Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik
och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Denna information är sådan information som Cardeon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-10 13:40 CEST.

Bifogade filer
Cardeon inför utdelningspolicy