Brilliant Future AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2024

Årsstämman i Brilliant Future hölls den 15 maj 2024, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag som tidigare offentliggjorts. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Årsstämman i Brilliant Future hölls den 15 maj 2024, kl. 18.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 26 i Stockholm. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag som tidigare offentliggjorts. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att förlust enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 102 500 kr per ledamot och att styrelseordförande ej arvoderas. Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. De ordinarie ledamöterna som omvaldes är Carina Johed, Merete Medle, Christian Rossi, Jenny Berge och Erik Mitteregger. Till styrelseordförande omvaldes Erik Mitteregger. Stämman beslutades omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom bolagets revisorsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 2 758 592 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 - 408 27 05

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att maxa sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Det resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

Brilliant-Future-AB-publ-Kommunike-fran-arsstamma-2024.pdf