Brilliant Future AB (publ): Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

Tydlig kostnadsminskning och resultatsförbättring.

Tydlig kostnadsminskning och resultatsförbättring.

Första kvartalet 2024

  • Fakturerad försäljning uppgick till 23 069 (27 028) TSEK, en minskning med 14,6 procent.
  • Nettoomsättning uppgick till 21 807 (21 158) TSEK, en ökning med 3,1 procent.
  • EBITDA förbättrades till 1 008 (-4 259) TSEK och EBITDA-marginalen uppgick till 4,6 (-20,1) procent.
  • EBIT uppgick till -1 435 (-6 150) TSEK och resultat efter skatt uppgick till -1 426 (-6 398) TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,68) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 214 (5 604) TSEK och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29 135 (37 190) TSEK.
  • ARR uppgick till 67 725 (59 458) TSEK, en ökning med 13,9 procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Brilliant Future förstärker sin plattform med utökad AI-integration för djupare insikter i kund- och medarbetarundersökningar.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Brilliant Future lanserar ny produkt för enkel och smart kundrelationdundersökning.

VD har ordet

Det händer mycket i bolaget och vi tar många viktiga steg framåt. Årets första kvartal har innefattat arbete med att både förstärka vår säljorganisation, förbereda inför produktlansering, samt fortsatt utveckling av processer och systemstöd för att säkra en effektiv verksamhet.  

Efter en utmanande period under 2023 ser vi nu tydliga tecken på återhämning. Marknaden börjar tina upp och den tröghet i säljprocesser som vi noterade under förra årets andra halva börjar nu utvecklas till betydligt fler säljdialoger och ett större intresse generellt. Att hämta igen en tuff höst direkt i det första kvartalet har dock varit utmanande. Vi förväntade oss en

minskning av engångsintäkter i samband med stängningen av den gamla plattformen för medarbetar-undersökningar som en effekt av en förflyttning till abonnemang, vilket möjliggjorts av investeringar i plattformen. Förflyttningen tillsammans med en viss tröghet att få i gång säljprocesser gjorde att vår försäljningsnivå inte nådde upp till den nivå som vi hade det första kvartalet 2023.

Tydlig kostnadsminskning och resultatförbättring 

Vår förmåga att anpassa oss till marknadens skiftande villkor är avgörande för vår framgång och det är därför väldigt tillfredsställande att se att vårt arbete med att optimera vår verksamhet och minska ned våra rörelsekostnader i första kvartalet med 4,5 MSEK mot föregående år genom effektivisering av processer, förhandlingar med leverantörer, personaloptimering och digitalisering har resulterat i en tydlig kostnadsminskning och förbättrad finansiell ställning.  

Framkant inom AI 

Vi är stolta över att vara i framkant när det gäller att integrera Artificiell Intelligens (AI) i våra produkter. Genom att använda maskininlärning och avancerade algoritmer kan vi analysera stora datamängder och snabbt identifiera mönster och generera skräddarsydda insikter som hjälper företag att både förstå vad som är viktigast att fokusera på, samt få hjälp med arbetet framåt. Denna nya funktionalitet är väldigt uppskattad hos våra befintliga kunder, samt stärker vår konkurrenskraft och position på marknaden.   

Fortsatt framgång med SKR 

Vårt samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fortsätter att växa och under 2024 kommer närmare 90 kommuner att genomföra sin undersökning i vår plattform för att mäta invånares upplevelse av kommunens service och bemötande.  

Breddat produkterbjudande 

Jag är otroligt tacksam för våra medarbetare. Deras engagemang är högre än någonsin och deras hårda arbete gör att vi tar viktiga kliv varje dag inom hela verksamheten för att bli ett lönsamt och framgångsrikt bolag. Den lansering av vår nya produkt för kundrelations-undersökningar, vilken kommer att ske i början av det andra kvartalet, är den största lanseringen i Brilliant Futures historia och något som vi alla ser mycket fram emot. Vi har redan fått tydliga signaler från marknaden att denna helt AI-baserade funktionalitet är väldigt eftertraktad så potentialen att kunna sälja denna produkt till både befintliga och nya kunder är stor.  

Jag är optimistisk kring den positiva utvecklingen på marknaden och är övertygad om att vi står på en stark grund för framtiden. Vi har utvecklat och breddat vårt produktsortiment för att kunna erbjuda innovativa lösningar som möter våra kunders behov och samtidigt stärker vår position på marknaden. Dessutom har vi effektiviserat vår kostnadsstruktur, vilket ger oss en konkurrensfördel. Vår säljorganisation är mer redo än någonsin för att möta utmaningarna och driva tillväxt. Tillsammans har vi alla verktyg vi behöver för att lyckas! 

Ulrika Jonsson, VD 

För ytterligare information kontakta

Ulrika Jonsson, VD
Tel: +46 73 408 27 05
E-post: ulrika.jonsson@brilliantfuture.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Brilliant Future AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 08.30. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Om Brilliant Future
Brilliant Future erbjuder en av marknadens främsta plattformar för att mäta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet förser man kunder med verksamhet i mer än 50 länder med agerbara insikter som resulterar i faktabaserade beslut och ett helhetsperspektiv på verksamheten. På så sätt kan företag och organisationer nå sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare.  Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bifogade filer

PM-Brilliant-Future-AB-publ-Q1-2024.pdf
Brilliant-Future-AB-Publ-Q1-2024.pdf