Bokslutskommuniké januari – december 2023

VD ord 

Det är med stor glädje och engagemang jag tackar för förtroendet att ta rollen som VD för Transfer Group. Som nytillträdd VD har jag prioriterat att noggrant granska vår kostnadsstruktur för att säkerställa företagets ljusa framtid. Under det senaste kvartalet och inledningen av detta kvartal har vi tagit flera betydelsefulla beslut som kommer att forma Transfers framtid och som vi kommer se resultat av redan i år.

Under det fjärde kvartalet har vårt fokus legat särskilt på utvecklingen av Amigo. Med en betydande investering under 2023 har vi lagt stora resurser och ansträngningar för att skapa en ny generation av larm som utmärker sig på marknaden. Genom innovativa lösningar och banbrytande teknik har vi lyckats utveckla larm som är helt unika och som redan har fått en stark positiv respons från kunder och intressenter. Den ökande efterfrågan, särskilt från regioner som Gulfstaterna och Östafrika där utbudet av liknande produkter är näst intill obefintligt, indikerar på stora tillväxtmöjligheter framöver. Vår strategiska satsning på dessa marknader är genomtänkt och välplanerad, och jag är övertygad om att vi kommer att ta ledningen och etablera oss som branschledare i dessa regioner.

Altum Security har fortsatt att lysa starkt under det gångna året och i december vann bolaget ett strategiskt viktigt ramavtal från en statlig myndighet till ett värde på 40 MSEK över två år. Avtalet stärker inte bara Altums varumärke utan är också en klar indikation på våra kunders förtroende för den kvalitet och kompetens vi levererar. Med en rekordorderstock vid ingången av 2024, är bolaget mer rustade än någonsin för att möta marknadens efterfrågan. Altums produkter kännetecknas av enastående kvalitet och tillförlitlighet, vilket har lett till en hög efterfrågan från i synnerhet myndigheter, men även från företag och privatpersoner. Jag är övertygad om att denna kombination av högkvalitativa produkter och starka efterfrågan kommer att fortsätta driva tillväxt och leverans av resultat till våra aktieägare.

Sensec har i både Sverige och Norge haft ett mycket framgångsrikt kvartal med en imponerande omsättningstillväxt på 15 % jämfört med samma period föregående år. Under året erhöll Sensec ett tilldelningsbeslut från Kriminalvården värt 98 MSEK vilket var en av de större framgångarna i bolagets historia. Vårt samarbete med Kriminalvården har varit en nyckelfaktor för vår framgång, och behovet av våra produkter och tjänster har aldrig varit större. Den ökande beläggningsgraden på häkten och anstalter i Sverige, som har överstigit 100 procent under en längre tid, speglar den brådskande nödvändigheten av att utöka antalet platser. Med den striktare kriminalpolitiken som införs enligt Tidöavtalet förväntas behovet bara öka. Enligt Kriminalvårdens kapacitetsrapport från december ska antalet platser öka från 9 000 till 27 000 under de kommande tio åren. Detta innebär en enorm och långsiktig efterfrågan på de produkter och tjänster som Sensec erbjuder.

Under kvartalet har Sensec också erhållit en betydande order av teknisk säkerhetsutrustning till ett ordervärde på ca 30 MSEK, som är planerad att levereras till kunden under innevarande år. Samtidigt ser vi en ökande efterfrågan från våra befintliga kunder inom flygsektorn, vilka strävar efter att stärka sin kritiska infrastruktur och uppgradera sina säkerhetskontroller till modernare modeller.

Nyligen meddelade vi även att Sensec kommer att intensifiera arbetet inom Defence-segmentet. Detta är ett strategiskt beslut, drivet av vår ambition att vara en pålitlig leverantör till Försvarsmakten i ljuset av de ökande utmaningarna i och med Sveriges inträde i NATO. Genom att stärka vårt Defence-segment positionerar vi oss för att möta Försvarsmaktens behov på ett ännu bättre sätt i framtiden. Jag är övertygad om att Sensecs stabila och växande kundbas, tillsammans med våra långsiktiga partnerskap och engagemang för att leverera högkvalitativa lösningar, kommer att vara en trygg grund för vår fortsatta framgång och tillväxt.

Även om det har varit ett år av betydande framsteg och prestationer har vi också stött på utmaningar, särskilt relaterat till CSG. Trots våra ihärdiga ansträngningar lyckades vi inte nå den önskade lönsamheten, huvudsakligen på grund av att vi inte kunde uppnå den volym som krävdes för att generera vinst. Med detta i åtanke fattade vi i januari i år ett avgörande beslut att avyttra CSG. Syftet med denna avyttring är att möjliggöra en ökad fokusering på våra andra verksamheter och maximera värdeskapandet för alla aktieägare. Genom avyttringen förbättrar vi markant vår balansräkning, då det köpande bolaget övertar samtliga räntebärande skulder i CSG som har varit en belastning för Transfer under en betydande tidsperiod.

Vi lämnar nu bakom oss ett utmanande år och beträder det nya året med en känsla av optimism och tillförsikt för de möjligheter som ligger framför oss. Under förra året har vi hanterat stora utvecklingskostnader för Amigo, vilket kommer börja ge avkastning i år. Samtidigt har vi nu tagit alla nödvändiga nedskrivningar och avyttrat den förlustbringande verksamheten CSG.

Tack vare detta har vi lagt grunden för en framgångsrik och lönsam framtid. Min övertygelse är att vi under 2024 kommer att visa ett starkt rörelseresultat med en kontinuerlig förbättring under året samtidigt som vi fortsätter att expandera och ta marknadsandelar. Med vårt passionerade och engagerade team, vår starka produktportfölj och vårt fokus på att leverera kvalitet och innovation, är jag övertygad om att vi kommer att fortsätta vår framgångsresa.

Tack för ert fortsatta stöd och förtroende.

Stockholm 2024-02-22
Mats Holmberg
VD Transfer Group AB

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 108 296 TSEK (98 260), en tillväxt med 10% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Tillväxten hänförs uteslutande till organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16 813 TSEK (-22 191).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -5 507 TSEK (-8 773).
 • Justerat EBITDA för perioden uppgick till -1 113 TSEK (-227).
 • Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 27 668 TSEK (41 488).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,08).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 532 TSEK (-3 524).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 26 192 TSEK (10 251).

Finansiell utveckling 1 januari-31 december 2023

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 387 731 TSEK (352 731), en tillväxt med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten hänförs uteslutande till organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -25 975 TSEK (-47 269).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -53 TSEK (-17 436).
 • Justerat EBITDA för perioden uppgick till 2 276 TSEK (-2 224). Justering har gjorts för engångsposter under perioden uppgående till 2 329 TSEK, hänförligt till återläggning av tillköpeskilling avseende Sensec AS om -2 065 TSEK, uppsägningskostnader för VD i Transfer och CSG om +2 224 TSEK samt nedskrivning av varulager i Sensec AB om +2 170 TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,22).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -12 783 TSEK (-14 915).

 

 

2023

2022

2023

2022

TSEK

okt-dec

okt-dec

jan-dec

jan-dec

Nettoomsättning

108 296

98 260

387 731

352 426

Omsättningstillväxt

10%

12%

10%

23%

Rörelseresultat

-16 813

-22 191

-25 975

-47 269

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)

-5 507

-8 773

-53

-17 436

Justerat EBITDA

-1 113

-227

2 276

-2 224

Eget kapital

27 668

41 488

27 668

41 488

Resultat per aktie, kr

-0,06

-0,08

-0,11

-0,22

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 532

-3 524

-12 783

-14 915

Likvida medel

26 192

10 251

26 192

10 251

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Altum Security har vunnit ett strategiskt viktigt ramavtal från en statlig myndighet. Ramavtalet innefattar perimeterskydd i form av stängsel och grindar och har ett totalt ordervärde på 40 MSEK. Avtalets löptid uppgår till 2 år med möjlighet till förlängning.
 • Sensec AB har säkrat en betydande order från en befintlig kund inom kritisk infrastruktur i Skandinavien. Ordern omfattar teknisk säkerhetsutrustning för säkerhetsgranskning av objekt och föremål, inklusive en integrerad nätverkslösning. Ordern har ett värde på cirka 2,5 miljoner euro, motsvarande ungefär 28 miljoner kronor, och förväntas levereras löpande under 2024.
 • Pernilla Jennesäter har avgått som VD och Mats Holmberg tidigare styrelseordförande övertar VD posten. Detta beslut är fattat i dialog mellan styrelsen och Pernilla Jennesäter och är resultatet av en grundlig intern utvärdering om bolagets framtida framdrift och strategiska vägval, inklusive nödvändiga besparingsåtgärder för att förbättra lönsamheten.
 • Mats Holmberg, VD och huvudägare i Transfer Group har förvärvat 445 502 aktier. Transaktionen skedde utanför marknaden till kursen 0,30 öre per aktie. Säljaren är Pernilla Jennesäter, tidigare VD i bolaget.
 • Transfer Group har ingått ett samarbetsavtal med Arabian Development and Marketing Co., Ltd. (ADMC). Detta avtal markerar inledningen av ett gemensamt projekt för att utforska marknaden för Transfers säkerhetsprodukter i flertalet Gulfstater, med Saudiarabien som utgångspunkt.
 • Sensec AB och Sensec Solutions AS, noterar en betydande ökning i efterfrågan inom kritisk infrastruktur hos befintliga kunder inom flygsektorn. Dessa kunder visar en växande benägenhet att uppgradera sina röntgensystem i säkerhetskontrollerna till C2-standard. Detta möjliggör smidigare genomgångar för resenärer, som nu slipper plocka ut elektronik från sitt handbagage under säkerhetskontrollen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Transfer Group har den 15 januari ingått ett bindande överlåtelseavtal avseende försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Commuter Security Group AB (CSG) till BG Holding. Köpeskillingen uppgick till 1 SEK. Transaktionen innebär att Transfers balansräkning stärks då köparen övertar skatteanstånd i CSG uppgående till cirka 55,4 MSEK. Transfer kommer även att ha en skuld till CSG uppgående till 10 MSEK som amorteras kvartalsvis under tre år. Överlåtelsedatum av aktierna var den 17 januari 2024.
 • Transfer Security och Senaca East Africa Limited ingår strategiskt samarbetsavtal för leverans av avancerade personlarm från Amigo samt det digitala rapporteringssystemet Amigo Tools. Senaca EA är en av de ledande säkerhetsaktörerna i Östafrika och har en betydande närvaro med över 4 000 anställda, främst verksamma i Kenya och Uganda. Det nya samarbetsavtalet fokuserar på att förse Senaca EAs ordningsvakter med personlarm och rapporteringssystem från Transfer, vilket stärker och höjer säkerhetsstandarden inom deras verksamhet.
 • Transfer Group meddelar en strategisk omstrukturering i bolagsstrukturen för att stärka och optimera sina verksamheter. Som en del av denna strategiska omställning kommer Transfers dotterbolag, Transfer Security Sweden AB, att byta namn till Amigo Systems AB. Samtidigt kommer de fysiska säkerhetsprodukterna som erbjuds av Transfer Security Sweden AB att överföras till Altum Security AB. Denna förändring innebär att Amigo Systems AB enbart kommer att fokusera på utveckling och försäljning av produkter från Amigo. Thomas Walldof kommer att fortsätta som VD för Amigo Systems AB, och Magnus Ahde kommer att vara VD för Altum Security AB. Båda kommer att ingå i ledningsgruppen för Transfer.
 • Altum Security har framgångsrikt förhandlat fram ett nytt avtal med en statlig myndighet för leverans av dörrar och fönsterskydd. Avtalet sträcker sig över en initial tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Det beräknade ordervärdet förväntas uppgå till cirka 3 MSEK under det första året. För närvarande är det dock för tidigt att göra en bedömning av det förväntade ordervärdet för de efterföljande åren.
 • Amigo Systems etablerar dotterbolag i Dubai för att främja expansionen. Detta strategiska beslut är en del av Amigos ambitiösa planer för att etablera sina produkter i Gulfstatenera och Östafrika.

För ytterligare information kontakta:
Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se
Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group
Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar. 

Denna information är sådan information som Transfer Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024, kl. 08.00.

Bifogade filer

Pressmeddelande-2024-02-22.pdf
Bokslutskommunike-januari-december-2023.pdf