Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari – december 2023FJÄRDE KVARTALET 2023, KONCERNEN

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -19,1 (-16,0) MSEK.

Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -20,4 (-17,3) MSEK.

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -22,2 (-18,8) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Cortus AB och Nordbex AB ingår Letter of Intent kring projektering av en stor anläggning för koldioxidnegativ elproduktion i södra Sverige (SE4). Cortus har fått en första beställning på en konceptuell studie för 0,5 MSEK av Nordbex AB.
 • Befintliga brygglån givna av styrelseordförande Per-Olov Norberg om ca 18,9 MSEK inklusive upplupen ränta, har fr o m 2023-10-20 efter kvittning av 3,8 MSEK vid teckning av KV3 omvandlats till ett långfristigt lån på ca 15,1 MSEK med löptid fram t o m 2025-10-31. Räntan uppgår till 8% per år.
 • Syngas från Cortus förgasningsanläggning har testats för första gången i en av Höganäs ABs järnsvampugnar.
 • En företrädesemission av konvertibler av serie KV3 slutfördes i oktober 2023 och tillförde bolaget ca 19,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till ca 32 procent. Det konvertibla förlagslånet har en löptid på 27 månader med slutlig förfallodag 20 januari 2026 och löper med en årlig ränta om 13,5 procent.
 • Cortus erhåller certifikat för biokol från den europeiska certifieringsorganisationen EBC.

HELÅRET 2023, KONCERNEN

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -71,5 (-56,1) MSEK. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -76,4 (-61,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -83,5 (-63,6) MSEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En extra bolagsstämma hölls i Cortus Energy AB den 24:e januari. Stämman beslöt bl a om att anta en ny bolagsordning och att sänka aktiekapitalet till 500 000 kr. Stämman beslutade om att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 innebärande att 100 aktier läggs samman till en ny aktie. Stämman beslutade även att erbjuda konvertibel 2 innehavare att kvitta sin fordran mot det nya programmet KV4 som innehåller samma fördelaktiga villkor som KV3.
 • Cortus har erhållit REACH registrering av Biokol enligt EC 240-383-3. Detta innebär att bolaget uppvisat en säker produktion och hantering av biokolet som också öppnar upp för biokolaffärer inom EU.
 • Mot bakgrund av bolagets ansträngda likviditet undersöks både de kort- och långsiktiga finansieringsalternativen.

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD

Tel: +46 8 588 866 30

www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08.50 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

 • Cortus Energy AB - bokslutskommuniké 2023