Bokslutskommuniké 2023

Perioden oktober – december 2023 (jämfört med samma period 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 386 KSEK (1 560)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 181 KSEK (-4 844)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,30)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 404 KSEK (10 028)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 475 KSEK (-4 170)

Perioden januari – december 2023 (jämfört med samma period 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 755 KSEK (4 594)
 • Resultat efter skatt uppgick till -14 155 KSEK (-15 302)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,87 SEK (-0,94)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 464 KSEK (-15 404)

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2023

 • KG Knutsson och PostNord inleder samarbete för elbilsladdning – möjliggörs av bolagets SaaS-plattform för laddtjänster
 • Bolaget och Bubro tecknar avtal
 • Bolaget tecknar sitt första avtal i Albanien
 • Bolaget tecknar avtal med Northe
 • Bolaget lanserar koppling till NordPool i Norden och Baltikum
 • Bolaget lanserar en automatiserad systemintegration för förbättrad elbilsladdning
 • Bolaget tecknar sitt första avtal i Nya Zeeland
 • Styrelsen beslutar om en företrädsemission av units om cirka 15MSEK, villkorat av bolagstämmans godkännande
 • Bolaget kallar till extra bolagstämma

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget tecknar sitt första avtal i Filippinerna
 • Bolaget avger kommuniké från extra bolagstämma
 • Bolaget lanserar Connect GO
 • Bolaget offentliggör prospekt med anledning av tidigare kommunicerad företrädsemission av units
 • Teckningsperioden av units inleds
 • Bolaget expanderar till Karibien genom avtal i Barbados
 • Bolaget lanserar AutoCharge
 • Bolaget offentliggör utfall i företrädesemissionen av units
 • Bolaget lanserar integrationer som möjliggör fullt stöd för förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel (AFIR)


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk för eldrivna fordon. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan starten av Bolaget har fokus legat på utveckling av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta upp utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge, Storbritannien, Rumänien, Albanien, Marocko, Kenya, Uganda, Malta, USA, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Filippinerna, samt Barbados och har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av 2025, med ambition att växa med kunderna in i nya geografiska marknader. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsladdning genom ChargePanels plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag. Detta är i linje med flertalet länder och regioners klimatmål och incitamenten för elfordon kommer att öka starkt framöver.
Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.chargepanel.com

Bolaget bildades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.

Denna information är sådan information som ChargePanel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-03-18 08:30 CET.

Bifogade filer

ChargePanel AB (publ) Bokslutskommuniké 2023 Final