Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024 (januari - mars) • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det första kvartalet uppgick till -1,5 (-1,4) mkr • Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -3,8 (-5,2) mkr • Resultatet per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,05 (-0,09) kr

Första kvartalet 2024 (januari - mars)

 • Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det första kvartalet uppgick till -1,5 (-1,4) mkr
 • Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -3,8 (-5,2) mkr
 • Resultatet per aktie för det första kvartalet uppgick till -0,05 (-0,09) kr

Väsentliga händelser under perioden

 • Efter att medling mellan Sametinget och Røyrvik kommun genomförts i början av januari av Statsförvaltaren i Trøndelag men utan att resultat uppnåtts, har kommunfullmäktige i Røyrvik hänvisat frågan om reguleringsplan till kommun­ och distriktsdepartementet för beslut
 • Børgefjell Utvikling beviljade Joma Gruver AS bidragsfinansiering för utveckling av Jomaprojektet
 • Styrelsen i Bolaget beslutade att uppta ett nytt konvertibelt lån om nominellt 10 mkr från Formue Nord Fokus A/S med förfallodagen den 30 juni 2025. Betalning för konvertiblerna erlades genom kvittning av tidigare upptaget konvertibelt lån om 8,0 mkr dels genom kontant betalning om 1,5 mkr
 • Bolaget höll extra bolagsstämma den 29 februari för att bland annat fatta beslut om att godkänna styrelsens tidigare beslut om riktad emission av konvertibler
 • Statsförvaltaren i Trøndelag har rekommenderat att kommun­ och distriktsdepartementet godkänner ansökan om reguleringsplan för Jomagruvan
 • Namdal Regionråd har godkänt ansökan om bidrag för gruvprojektet i Joma och har rekommenderat att reguleringsplan fastställs

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ansökan om utvinningsrätt inlämnad för mineralfyndigheten i Gjersvik med potential att förlänga Jomagruvans livslängd med upp till två år
 • Bergsstaten har översänt ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk och Levi till länsstyrelsen i Västerbotten för nytt beslut
 • Bolaget har säkerställt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till 60,1 procent
 • Bergsstaten har godkänt bolagets ansökan om undersökningstillstånd för området Blåsjön Syd nr 3 i Strömsunds kommun i Jämtlands län
 • Bolaget tillförs cirka 10,0 mkr i samband med optionsinlösen och garantiåtagande för TO3
 • Bolaget har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma den 28 maj
 • Bolaget tillförs cirka 660 tkr genom en riktad emission

VD-har ordet

Verksamhetsåret har börjat i ett intensivt tempo.  Den nya europeiska gruvlagstiftningen för kritiska råvaror, EU Critical Raw Material Act ("CRMA"), är godkänd och blir nu gällande lag i Sverige. I Norge som är del av EES har man med sin nya mineralstrategi tydliggjort intentionen att agera i linje med CRMA.  Denna lagstiftning syftar till att säkra ökad europeisk tillgång till metaller och mineraler för att klara klimatomställningen och stärka Europas grad av självförsörjning. Tillståndsprocesser ska väsentligt snabbas upp och för strategiska råmaterial är målet att minst 10 % av EU:s årliga konsumtion ska brytas inom EU år 2030.  EU har informerat om processen och öppnat upp för ansökningar om klassificering av projekt som strategiska. Både vårt nickel-koboltprojekt Rönnbäcken, som är EU:s största oexploaterade nickelfyndighet, samt vårt koppar-och zinkprojekt Joma och Stekenjokk-Levi bör kunna kvalificera sig som strategiska projekt. Ansökan för första omgången urval ska vara inlämnad före utgången av augusti och beslut om vilka projekt som valts ut väntas under hösten. Det tryck från högsta politisk nivå i EU att få fram och sätta i gruvprojekt i produktion är mycket bra. Utöver detta rör sig marknad och priser också i en positiv riktning. Framförallt koppar ligger nu kring 10 000 USD per ton vilket är en mycket hög nivå i ett historiskt perspektiv. Hur marknaden utvecklas på längre sikt är alltid svårt att veta men många analytiker har en mycket positiv syn vad gäller marknadsutsikterna för koppar och vi delar den uppfattningen.

Under innevarande år bör flera viktiga saker ska komma på plats i vårt koppar- och zinkprojekt Joma och Stekenjokk-Levi. Här är fokus att få klart de tillstånd som krävs inför den slutliga miljöprövningen. Det innebär i Sverige att vi jobbar för och förväntar oss att bearbetningskoncession för bägge fyndigheterna Stekenjokk Syd och Levi nu slutligen ska godkännas. Medan Länsstyrelsen i Jämtland redan tidigare tillstyrkt bearbetningskoncession ligger frågan nu hos Länsstyrelsen i Västerbotten för beslut. Om även Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar positivt besked bör Bergsstaten kunna fatta beslut att godkänna bägge bearbetningskoncessionerna. Samtidigt i Norge  är vår bedömning att även reguleringsplanen för Jomagruvan slutligt ska fastställas. Detta sker i så fall genom beslut av kommun- och distriktsdepartementet eller av den norska regeringen. Bägge processerna i Sverige och i Norge har tagit lång tid men sådana är förutsättningarna i gruvbranschen där många parter ska höras och kunna lämna synpunkter innan ett myndighetsbeslut kan fattas.

För vårt projekt Rönnbäcken, med bägge de strategiska råvarorna nickel och kobolt, jobbar vi intensivt för att realisera spännande möjligheter. Nickel är den enskilt viktigaste insatsvaran för katodsidan i de marknadsdominerande NMC-batterierna och i drift skulle denna fyndighet kunna öka produktion av nickel inom EU markant. Att projektet är av strategisk betydelse för EU och inte minst för batterisektorn är uppenbart. Vi arbetar nu för att utvärdera om projektet kan struktureras så att det kan bli en integrerad del av den europeiska batterivärdekedjan. Detta skulle i så fall kunna innebära stora fördelar vad gäller både nära samarbete med olika industriaktörer i branschen och förhoppningsvis även helt nya möjligheter till finansiering av projektet.

____________

Stockholm maj 2024
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@bluelakemineral.com 

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

Bifogade filer

Bluelake_Mineral_Pressrelease_2024-05-16.pdf
Bluelake_Mineral_Delarsrapport_Q1_2024.pdf