Bluelake Mineral beslutar om en riktad emission av konvertibler om 10,0 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämman som avses hållas den 29 feb 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 10,0 MSEK ("Emissionen") till Formue Nord Fokus A/S ("Formue"). Betalning för konvertiblerna ska dels erläggas genom kvittning av tidigare upptaget konvertibelt lån om 8,0 MSEK från Formue vilket förfaller till betalning den 12 oktober 2024 ("Fordran"), dels genom kontant betalning om 1,5 MSEK.  Genom Emissionen kvittas således Fordran med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd finansiering för Bolaget till och med den 30 juni 2025. Därutöver stärks finansieringen av samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Norge ("Projektet") med 1,5 MSEK i nettolikvid genom Emissionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bluelake Mineral" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämman som avses hållas den 29 feb 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 10,0 MSEK ("Emissionen") till Formue Nord Fokus A/S ("Formue"). Betalning för konvertiblerna ska dels erläggas genom kvittning av tidigare upptaget konvertibelt lån om 8,0 MSEK från Formue vilket förfaller till betalning den 12 oktober 2024 ("Fordran"), dels genom kontant betalning om 1,5 MSEK.  Genom Emissionen kvittas således Fordran med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd finansiering för Bolaget till och med den 30 juni 2025. Därutöver stärks finansieringen av samtliga tillstånd för återstart av gruvverksamheten i Joma i Røyrvik kommun i Norge ("Projektet") med 1,5 MSEK i nettolikvid genom Emissionen.

Sammanfattning av Emissionen

 • Styrelsen har, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämman som avses hållas den 29 februari 2024, beslutat om en riktad emission av konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om 10,0 MSEK till Formue.
 • Betalning för de nyemitterade konvertiblerna ska dels erläggas genom kvittning av Fordran, dels genom kontant betalning om 1,5 MSEK. Genom Emissionen kvittas således Fordran med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd skuldfinansiering för Bolaget till och med den 30 juni 2025.
 • Konvertiblernas sammanlagda nominella belopp uppgår till 10,0 MSEK och medför rätt till konvertering fram till 30 juni 2025, till en konverteringskurs om 1,20 SEK. För det fall Bolaget genomför en riktad emission av aktier till en rabatt som överstiger tio (10) procent jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen för Bolagets aktie under de tio (10) handelsdagarna närmast före beslutsdagen för nyemissionen har konvertibelinnehavaren dock rätt att under en 10-dagarsperiod konvertera samtliga konvertibler till en konverteringskurs motsvarande emissionskursen i den riktade emissionen, dock lägst till en kurs om 0,50 SEK.
 • Konvertering ska ske till ett belopp om minst 1,0 MSEK per konverteringstillfälle.
 • I det mån konvertering inte har skett förfaller det konvertibla lånet till betalning den 30 juni 2025.
 • Konvertibeln löper med en årlig ränta om tolv (12) procent plus Stibor 3 mån, förfallande till betalning kvartalsvis och på slutförfallodagen. Upplupen ränta ska erläggas kontant.
 • Teckningskursen för konvertiblerna uppgår till 95 procent av konvertiblernas nominella belopp, dvs. sammanlagt 9,5 MSEK.
 • Vid konvertering av samtliga konvertibler till aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 000 000 SEK och antalet aktier kan komma att öka med högst 20 000 000.
 • Bolaget har rätt att närsomhelst under löptiden återbetala hela eller delar av konvertiblerna jämte upplupen ränta.
 • Kallelse till extra bolagsstämma sker genom ett separat pressmeddelande.
 • Nettolikviden från konvertiblerna om 1,5 MSEK är främst avsedd att användas för att fortsätta stärka finansieringen av Projektet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa den mest effektiva finansieringen för återbetalningen av Bolagets utestående konvertibla lån om 8 000 000 kronor som Bolaget upptog i april 2023 och som förfaller till betalning den 12 oktober 2024 samt för att stärka finansieringen av Projektet. Genom Emissionen ersätts det nuvarande, utestående konvertibla lånet med ett nytt konvertibellån som bland annat innebär en förlängd skuldfinansiering för Bolaget. Styrelsen har övervägt möjligheten att finansiera återbetalningen av lånet genom att genomföra en företrädesemission av aktier eller genom en företrädesemission av konvertibler. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed en ökad marknadsriskexponering. Den minskade tidsåtgången för emissionsprocessen innebär bland annat en minskad exponering mot denna marknadsrisk, samt att Bolagets ledning snabbare kan fokusera på Bolagets fortsatta utveckling. Därutöver bedöms kostnaderna för den riktade konvertibelemissionen vara betydligt lägre än vid en företrädesemission. Det är styrelsens bedömning att en företrädesemission i nuvarande marknadsklimat troligtvis skulle kräva större garantiåtaganden från ett garantikonsortium vilket skulle medföra ytterligare merkostnader för aktieägarna. Mot bakgrund av det ovan nämnda är det styrelsens samlade bedömning Emissionen utgör den mest effektiva finansieringen av återbetalningen av Bolagets skuld samt för att stärka finansieringen av Projektet och är fördelaktig för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningskursen för konvertiblerna har fastställts genom förhandlingar med Formue Nord Fokus A/S på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen - mot bakgrund av överenskommelsen - vara marknadsmässig.

"Beslut om förlängd och utökad finansiering från Formue till mitten av nästa år är mycket positivt och ger oss möjlighet att fokusera våra finansiella resurser på utveckling av projekt och tillstånd under året. Parallellt jobbar vi vidare med andra finansiella lösningar via bl a offentlig finansiering i Norge" säger Bolagets VD Peter Hjorth.

____________

Stockholm februari 2024

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2024 klockan 8.40 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bluelake Mineral i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Bluelake Mineral AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Bifogade filer

Bluelake_Mineral_Pressrelease_2024-02-12.pdf