Bergsstaten har översänt ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk och Levi till länsstyrelsen i Västerbotten för nytt beslut

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har som tidigare meddelats via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB ansökt om bearbetningskoncession fyndigheterna Stekenjokk K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten och Strömsunds kommun i Jämtland, samt Levi K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten. Länsstyrelsen i Västerbotten krävde 2019 att ett Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet skulle vara på plats innan slutlig bedömning av sökta bearbetningskoncessioner kunde ske. I november 2022 erhöll Vilhelmina Mineral slutligt fastställt Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet och anmodade då Bergsstaten att skyndsamt återförvisa ärendet till länsstyrelsen i Västerbotten för slutligt bedömning av om sökta bearbetningskoncessioner kunde tillstyrkas. Bergsstaten valde emellertid att på nytt bedöma den s k malmbevisning (om ekonomiskt utvinningsbar fyndighet fanns i Stekenjokk-Levi). Efter en längre tids utvärdering har nu Bergsstaten slutligen valt att återförvisa ärendet till länsstyrelsen i Västerbotten. Bolaget anser att en adekvat anpassning av projektet har skett genom föreslagen brytning endast vintertid för att minimera risk för negativ påverkan på rennäring, att Natura 2000-tillstånd har för gruvverksamhet erhållits och att samtliga övriga frågor är välutredda och besvarade. Därmed finns enligt Bolaget inga kvarvarande hinder för Länsstyrelsen i Västerbotten att tillstyrka och för Bergsstaten att godkänna sökta bearbetningskoncessioner. Den andra berörda länsstyrelsen i Jämtland har redan 2019 tillstyrkt bearbetningskoncession för den sydliga mineralisering Stekenjokk som är lokaliserad på bägge sidor om länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten.

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har som tidigare meddelats via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB ansökt om bearbetningskoncession fyndigheterna Stekenjokk K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten och Strömsunds kommun i Jämtland, samt Levi K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten. Länsstyrelsen i Västerbotten krävde 2019 att ett Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet skulle vara på plats innan slutlig bedömning av sökta bearbetningskoncessioner kunde ske. I november 2022 erhöll Vilhelmina Mineral slutligt fastställt Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet och anmodade då Bergsstaten att skyndsamt återförvisa ärendet till länsstyrelsen i Västerbotten för slutligt bedömning av om sökta bearbetningskoncessioner kunde tillstyrkas. Bergsstaten valde emellertid att på nytt bedöma den s k malmbevisning (om ekonomiskt utvinningsbar fyndighet fanns i Stekenjokk-Levi). Efter en längre tids utvärdering har nu Bergsstaten slutligen valt att återförvisa ärendet till länsstyrelsen i Västerbotten. Bolaget anser att en adekvat anpassning av projektet har skett genom föreslagen brytning endast vintertid för att minimera risk för negativ påverkan på rennäring, att Natura 2000-tillstånd har för gruvverksamhet erhållits och att samtliga övriga frågor är välutredda och besvarade. Därmed finns enligt Bolaget inga kvarvarande hinder för Länsstyrelsen i Västerbotten att tillstyrka och för Bergsstaten att godkänna sökta bearbetningskoncessioner. Den andra berörda länsstyrelsen i Jämtland har redan 2019 tillstyrkt bearbetningskoncession för den sydliga mineralisering Stekenjokk som är lokaliserad på bägge sidor om länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten.

Som tidigare meddelats har dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 erhållit Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade då att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för planerad gruvverksamhet i Stekenjokk-Levi i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun. Efter att beslutet överklagats och därefter dragits tillbaka av Vilhelmina södra sameby beslutade Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt i november 2022 att avskriva överklagan varvid Vilhelmina Mineral ABs Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet vann laga kraft och slutligt fastställdes. Bergsstaten fattade därefter i februari 2023 beslut att återuppta Vilhelmina Minerals ansökningar om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk K nr 1 samt Levi K nr 1. I den återupptagna handläggningen av ärendet valde Bergsstaten emellertid att på nytt bedöma den av Vilhelmina Mineral tidigare inlämnade s k malmbevisning för fyndigheterna. Efter 14 månaders handläggning har nu Bergsstaten beslutat översända ärendet till Länsstyrelsen i Västerbotten för ny bedömning om bearbetningskoncession kan tillstyrkas för Stekenjokk K nr 1 och Levi K nr 1. Länsstyrelsen i Jämtland har tidigare 2019 tillstyrkt bearbetningskoncession för Stekenjokk K nr 1 som delvis är lokaliserad i Jämtlands län.

Bolaget har under Bergsstatens handläggning vid flera tillfällen tydliggjort sin inställning till kravet på malmbevisning, vilken är att Bolagets utredningar är tillräckliga i detta avseende samt att Bergsstaten förvaltningsrättsligt redan har godkänt dessa. Enligt Bolagets uppfattning bör därför handläggningen av ansökningarna återupptas och slutföras i det skede de var i innan prövningen av ansökan om Natura 2000-tillstånd påbörjades. Bolaget anser att Länsstyrelsen i Västerbotten bör tillstyrka bägge de sökta bearbetningskoncessionerna.

"Bergsstatens beslut att skicka ärendet åter till Länsstyrelsen i Västerbotten för ny bedömning är mycket positivt och vi ser fram emot att frågan om bearbetningskoncession nu går in i ett slutskede" säger Bolagets VD Peter Hjorth.

 ____________

Stockholm april 2024

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 april 2024 klockan 15.15 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

Bifogade filer

Bluelake_Mineral_Pressrelease_2024-04-12.pdf