Bergsstaten har godkänt undersökningstillstånd för området Blåsjön Syd nr 3 i Strömsunds kommun i Jämtlands län

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har som tidigare meddelats via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (Vilhelmina Mineral") ansökt om bearbetningskoncession för fyndigheterna Stekenjokk K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten och Strömsunds kommun i Jämtland, samt Levi K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten. I samma upptagningsområde ligger Blåsjön och Jormlien där kända koppar- och zinkmineralisering förekommer och där Vilhelmina Mineral ansökt om undersökningstillstånd för området Blåsjön Syd nr 3 i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Bergmästaren har nu beviljat Vilhelmina Mineral undersökningstillstånd med nummer 2024:76 enligt minerallagen (1991:45) för området Blåsjön Syd nr 3. Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för Vilhelmina Mineral för undersökningar av det beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet avseende sådana koncessionsmineral som anges i 1 kap. 1 $ 1 och 2 minerallagen. Undersökningstillståndet omfattar en yta om 100,61 ha och gäller i tre år från och med den 23 april 2024 till och med den 23 april 2027.

"Bergsstatens beslut är mycket positivt och utökar våra möjligheter att utveckla ytterligare mineraltillgångar för vårt gruvprojekt i Joma"säger Bolagets VD Peter Hjorth.

 ____________

Stockholm april 2024

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 klockan 13.45 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld. 

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget 100% ägare av Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare innehar Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK i en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5,7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. För Orrbäcken innehas ett undersökningstillstånd och projektet bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.

Bifogade filer

Bluelake_Mineral_Pressrelease_2024-04-23.pdf