Avtal om ny huvudägare i Tessin Nordic Holding AB – Troserums Förvaltnings AB förvärvar NFT Ventures aktier

Troserums Förvaltnings AB ("Troserums") har ingått avtal om att köpa NFT Ventures AB:s aktier i Tessin Nordic Holding AB ("Tessin"), i enlighet med de huvudsakliga villkor som offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 maj 2024. Därmed blir Troserums ny huvudägare i Tessin. NFT Ventures ägarandel som överlåts motsvarar 23,7 procent av såväl kapital som röster. Troserums ägarandel av kapital och röster ökar därmed från 7,7 till 31,4 procent. Överlåtelsen är villkorad av att Troserums erhåller godkännande från Finansinspektionen och att bolagsstämman i Tessin beslutar om att godkänna en kvittningsemission till Troserums.

Parterna har samsyn om hur Tessins verksamhet bäst kan utvecklas och finansieras på lång sikt.

”NFT Ventures är nöjda med att Tessin får en kompetent ny huvudägare, som bidrar till att bolaget tar nästa viktiga steg i utvecklingen”, säger Fredrik Lundberg, Vd NFT Ventures, som varit huvudägare i Tessin sedan 2016. 

”Troserums har, strategiskt och finansiellt, de rätta förutsättningarna att vidareutveckla Tessin som en viktig finansieringspartner för fastighetsbranschen, säger Greger Larson, Styrelseordförande Tessin Nordic Holding.

Med anledning av transaktionen kommer Tessin inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om kvittningsemission riktad till Troserums samt kontant nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Motivet till företrädesemissionen är dels att erbjuda samtliga aktieägare att teckna aktier på samma villkor som Troserums erbjuds i kvittningsemissionen, dels att finansiera satsningen att ansluta flera institutionella kapitalkällor i enlighet med strategin att bygga ett lönsamt tillväxtbolag. Fullständigt förslag avses kommuniceras i samband med kallelse till extra bolagstämma.

Affären i korthet:
Troserums äger för närvarande aktier motsvarande 7,7 procent av kapital och röster i Tessin. Troserums förvärvar 63 506 206 aktier av NFT Ventures aktier i Tessin, motsvarande 23,7 procent av såväl kapital som röster i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor:

  • 63 506 206 av aktierna som innehas av NFT Ventures övertas av Troserums.
  • Fordringar uppgåendes till 5 875 000 kronor som innehas av NFT Ventures och dess koncernbolag mot Tessin och dess koncernbolag förs över till Troserums och kvittas i en emission, varigenom högst 65 000 000 aktier föreslås emitteras. Teckningskursen för aktierna i kvittningsemissionen avses motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar fram till dagen före stämman, med en rabatt om 10 procent, dock lägst kvotvärdet.
  • NFT Ventures borgensåtagande till förmån för Tessin till ett värde om 4 000 000 kronor övertas av Troserums.

Genom förvärvet och kvittningsemissionen kommer Troserums aktieinnehav att uppgå till totalt 84 206 599 aktier, motsvarande 31,4 procent av det totala kapitalet och rösterna i Tessin. Troserums har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

Troserums har som mål att Tessin ska uppnå lönsamhet och därmed också en positiv utveckling för bolagets drygt 4 000 aktieägare. Tessin står väl rustat att bibehålla positionen som Nordens ledande plattform för fastighetsfinansiering. Under april upptogs ett konvertibellån om 12 miljoner kronor och det besparingsprogram som initierades under 2023 har halverat Tessins kostnader.

Kontakter

Greger Larson
Styrelseordförande Tessin Nordic Holding Ab (Publ)

+46 73 344 54 99
greger.larson@hl.com

Fredrik Lundberg
Vekställande Direktör NFT Ventures AB samt Styrelseledamot i Tessin Nordic Holding AB (Publ)

+46 73 501 11 95
fredrik.lundberg@nftventures.com

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2023 hade Tessin över 63 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat över 5,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 500 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 4,0 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till över 10,00%

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser.

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

Avtal om ny huvudägare i Tessin Nordic Holding AB – Troserums Förvaltnings AB förvärvar NFT Ventures aktier