Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Aptahem

Vid extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ) ("Aptahem" eller "Bolaget") den 19 juni 2024 beslutades bland annat om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:100). Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 9 juli 2024.

Styrelsens beslut innebär att sista dag för handel i Aptahems aktie före sammanläggningen kommer att vara den 5 juli 2024 och första dag för handel i aktien efter sammanläggningen kommer vara den 8 juli 2024. Detta innebär att aktiekursen från och med den 8 juli 2024 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Aptahems aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 8 juli 2024 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0022447173.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med ett hundra (100) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Mikael Lindstam för att innehavet ska bli jämnt delbart med ett hundra (100). Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 566 504 881 aktier till 5 665 048 aktier, respektive aktie med ett kvotvärde om 0,2 kronor, förutsatt att erforderligt tillstånd för minskning av aktiekapitalet erhålls, enligt separat beslut som antogs vid extra bolagsstämma den 19 juni 2024 och som förväntas erhållas i september 2024.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.