Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2023

Höjdpunkter under 12 månader 2023, Auriant Group
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

 • Guldproduktion är i linje med produktionsplan – 668,3 kg /21 486 oz (780,2 kg /25 082 oz)
 • Guldförsäljningen 603,9 kg /19 415 oz (882,2 kg /28 364 oz)
 • Intäkter 37,3 MUSD (51,1 MUSD)
 • Nettoförlust efter skatt -7,0 MUSD (vinst 7,6 MUSD)
 • EBITDA 8,4 MUSD (15,4 MUSD)
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 4,8 MUSD (12,3 MUSD)
 • Genomsnittligt försäljningspris för guld 1 923 USD/oz (1 800 USD/oz)
 • Från och med den 1 januari 2023 ändrade koncernen sin funktionella valuta från US-dollar till ryska rubel. För samtliga ryska enheter är den funktionella valutan ryska rubel (RUB). Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK). Rapporteringsvalutan är US-dollar (oförändrad).
 • I december ändrades villkoren för obligationen av Golden Impala Limited enligt följande:

- 12 månaders anståndstid genomfördes på ränteperioden;

- valutan på 50% av den totala skulden omvandlades från USD till SEK. 

       Koncernens besparingar av räntekostnader uppskattade till ca 5 MUSD under anståndstid.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 12.20 den 29 februari 2024.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. 

Bilagor

 • 2024-02-29 Release Q4 2023 Interim Report_SWE
 • Auriant Q4 2023 Interim Report_SWE_final