Analyst Group: Aktieanalys på Syncro Group – Har lagt grunden för tillväxt

Under Q1-24 har Syncro Group (”Koncernen”) fortsatt att exekvera på tillväxtstrategin som lanserades under Q4-23 genom ett ökat antal ingångna partneravtal på global basis. Under kommande kvartal förväntar Analyst Group att Syncro Group kan kapitalisera på dessa avtal och således vända den negativa omsättningstrenden. Givet detta i kombination med minskade kostnader ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group. Utifrån vår senast aktuella helårsprognoser för 2024-2025 och en applicerad P/S-multipel om 0,8x, härleder vi ett värde per aktie om 0,07 kr (0,26) i ett Base scenario, vilket primärt är hänförlig till ett ökat antal aktier från teckningsoptioner av serie TO 6 och den riktade emissionen i juni år 2024, men också något lägre estimerad omsättningstillväxt och värderingsmultipel.

Läs fullständig aktieanalys här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Syncro Group. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa aktieanalysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.