Alzinovas företrädesemission övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Alzinova AB (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 26 april 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 33 246 510 aktier, motsvarande cirka 87,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har totalt 7 298 624 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 19,1 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningsgraden uppgår därmed till cirka 106,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och Alzinova tillförs genom Företrädesemissionen cirka 34,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk.

”Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för förtroendet vi fått. Att emissionen blev övertecknad är ett styrkebesked som bekräftar det stora intresset för Alzinova. Vi har nu säkerställt finansiering för att kunna slutföra den kliniska fas-1b studien med läkemedelskandidaten ALZ-101, att vidare förbereda för klinisk utveckling fas 2 och därigenom optimera bolagets position inför kommande partnerskap. Vi ser nu fram emot att fortsätta vår utveckling för att skapa långsiktigt aktieägarvärde och möjliggöra för patienter att leva ett självständigt och aktivt liv fritt från påverkan av Alzheimers sjukdom.” - Kristina Torfgård, VD Alzinova

Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 20 juni 2024. Företrädesemissionen omfattade 38 169 654 aktier och utfallet visar att 33 246 510 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 87,1 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit anmälningar om att teckna 7 298 624 aktier utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 19,1 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 40 545 134 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 106,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 34,4 MSEK före emissionskostnader, som Bolaget uppskattar att uppgå till cirka 3,6 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnaderna, givet att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning, beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 3 juni 2024 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 38 169 654 aktier, från 44 531 265 aktier till 82 700 919 aktier, och aktiekapitalet ökar med 10 038 619,002 SEK, från 11 711 722,695 SEK till 21 750 341,697 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 46,15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade aktier ("BTA")
Handel med BTA sker fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske vecka 27, 2024.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare, däribland befintliga aktieägare och externa investerare samt personer i styrelsen i Bolaget, lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 14 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 20 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade aktier. Styrelsen anser det gynnsamt för Bolaget att erbjuda ersättning till garanterna i form av Bolagets egna aktier då det verkar positivt på Bolagets likviditet. Teckningskursen för aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,90 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Garantiersättningen och teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden, i samråd med finansiell rådgivare och genom analys av flertal marknadsfaktorer. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden. Totalt kan därmed högst 6 464 542 aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Årsstämman den 29 maj 2024 beslutade om en riktad kvittningsemission till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 27 juni 2024. Utfallet av en eventuell emission till garanterna i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alzinova kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 3 juni 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.alzinova.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alzinova i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Då Bolaget gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Bolaget förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Alzinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-25 07:41 CEST.

Bifogade filer
Alzinovas företrädesemission övertecknad