Alzinova tilldelar aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, STORBRITANNIEN, HONGKONG, RYSSLAND, BELARUS, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Alzinova AB (publ) (”Alzinova” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av Bolagets styrelse den 26 april 2024 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade årsstämman i Bolaget den 29 maj 2024 att genomföra en riktad emission av aktier till de garanter i Företrädesemission som valde att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Samtliga garanter i Företrädesemissonen har valt att erhålla sin garantiersättning i form av aktier i Bolaget och styrelsen har därmed beslutat, i enlighet med beslutet från årsstämman hållen den 29 maj 2024, om att tilldela aktier till garanterna i enlighet med respektive garants fordran på Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,90 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 6 464 541 aktier till garanterna i Ersättningsemissionen.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Samtliga emissionsgaranter har valt ersättning i form av nyemitterade aktier, däribland storägaren Maida Vale Capital AB.

Med anledning av detta har styrelsen, i enlighet med beslutet från årsstämman som hölls den 29 maj 2024, beslutat om tilldelning i Ersättningsemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,90 SEK per aktie, motsvarade teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt tilldelas därmed 6 464 541 aktier till garanterna i Ersättningsemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.

Aktier, aktiekapital och utspädning
Efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket innebär Ersättningsemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med ytterligare 6 464 541 aktier från 82 700 919 aktier till 89 165 460 aktier, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 1 700 174,283 SEK, från 21 750 341,697 SEK till 23 450 515,980 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om högst cirka 7,3 procent.

Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkomission AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alzinova kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 3 juni 2024. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.alzinova.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Alzinova. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alzinova i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Ryssland, Belarus, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Då Bolaget gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Bolaget förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bifogade filer
Alzinova tilldelar aktier till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen