Alzinova: Fördjupad analys påvisar positiv trend för biomarkörer

Alzinova AB (publ) (ticker: ALZ) meddelar idag att en fördjupad analys av data från A-delen i Alzinovas fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 har genomförts. Analysen pekar på att patienter med de högre antikroppsnivåerna efter vaccination har en positiv effekt på biomarkörer associerade med Alzheimers sjukdom. Denna analys innebär en ökad förståelse för ALZ-101, vilket är lovande i Alzinovas förberedelser inför fas 2 studien och när bolaget parallellt med detta utvärderar en högre dos.

“Från dessa nya analyser ser vi lovande resultat som indikerar att det finns patienter som redan efter 16 veckors behandling med vår vaccinkandidat svarar positivt på biomarkörer relaterade till Alzheimers sjukdom. Detta känns fantastiskt och vi ser nu fram emot kommande utvärdering av längre behandlingstid och högre dos med ALZ-101. Resultatet är också viktigt i våra partnerdialoger och förberedelser inför fas 2-studien.”, säger Alzinovas VD Kristina Torfgård.

Sedan januari 2024, då Alzinova kunde meddela positiva resultat från den primära analysen av fas 1b-studien med vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers, har ytterligare analyser av studiedata genomförts. I analyserna har bolaget undersökt explorativa effektmått, såsom biomarkörer relaterade till sjukdomen, vilka är viktiga då de kan indikera en potentiell effekt av läkemedlet. Resultatet från de nya analyserna tyder på en positiv förändring av biomarkörer i ryggmärgsvätskan hos de patienter som uppvisat höga antikroppsnivåer, s.k. immunsvar, under studiens A-del. Förändringen har identifierats redan efter 16 veckors behandling med fyra doser av ALZ-101. Bolaget planerar för att fortsatt följa upp och analysera biomarkörerna efter högre dos och längre tids behandling i studiens A2- samt B-del.

”Resultatet från Alzinovas analys av biomarkörer i fas 1b-studien är mycket lovande. Att vi kan observera en effekt på biomarkörer i ryggmärgsvätskan tyder på att vaccinet har en terapeutisk effekt. Jag tror på Alzinovas utveckling av ett läkemedel som angriper de giftiga småklumpar av amyloid som kallas oligomerer, och jag ser fram emot resultaten från kommande kliniska studier på vaccinkandidaten”, kommenterar Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet och University College London samt vetenskaplig rådgivare till Alzinova.

Resultaten planeras att presenteras vid kommande internationella medicinska konferenser.

Om ALZ-101 och Alzheimers sjukdom
Alzheimers är en dödlig sjukdom som påverkar hjärnan och initialt leder till problem med minnet, tänkandet och beteendet. Det är den vanligaste formen av demens, och den drabbar oftast äldre människor. Symptomen utvecklas gradvis och inkluderar glömska, förvirring och svårigheter att göra vardagliga saker. Det finns idag inget botemedel och trots att de första läkemedlen för sjukdomsmodifiering nyligen har godkänts i ett flertal länder är det fortfarande en mycket lång väg att gå för att verkligen behandla och förhindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

Alzinovas inriktning, att ta fram vaccin- och antikroppsbehandlingar som specifikt riktar in sig på de giftiga ansamlingarna av amyloid-beta i form av oligomerer i hjärnan, har flera fördelar jämfört med andra metoder. Andra behandlingar riktar sig mot större ansamlingar av amyloid-beta, så kallade plack i hjärnan, vilka tros innehålla såväl skadligt som ofarligt protein. Alzinova har tagit fram en metod som skulle kunna specifikt angripa det skadliga i hjärnan, amyloid-beta-oligomerer, en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom. Vaccination med ALZ-101 innebär att kroppen genererar sina egna antikroppar, specifikt mot skadliga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan. Dessa skadliga substanser förväntas oskadliggöras och på så sätt skyddas hjärnans synapser från att ta skada, vilket skulle kunna bromsa eller hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Behandlingsmetoden förväntas också ha en lägre risk för biverkningar som exempelvis ödem i hjärnan. Bolaget anser därmed att man sannolikt kommer att lyckas bättre till skillnad från andra bredare angreppssätt mot Alzheimers sjukdom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Alzinova: Fördjupad analys påvisar positiv trend för biomarkörer