ADDvise Group AB: Delårsrapport 2024, 1 januari – 31 mars

Första kvartalet visade på fortsatt god omsättningsutveckling. Affärsområdet Lab noterade kraftig organisk tillväxt medan läkemedelsverksamheten påverkade koncernen som helhet negativt. Förändrad produktmix resulterade i lägre marginaler. Arbetet för att optimera kapitalstrukturen fortsatte och vinst per aktie förbättrades.

Januari - mars 2024

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 413,4 MSEK (310,5), en ökning med 33,1 %

Organiskt minskade nettoomsättningen med 9,5 %. Exklusive läkemedel uppgick organisk tillväxt till 3,6 %.

EBITDA för perioden uppgick till 99,1 MSEK (84,2)

Periodens resultat uppgick till 42,9 MSEK (35,6)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,22 SEK (0,20)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 55,3 MSEK (123,3)

VD-kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat

Under första kvartalet ökade omsättningen med 33 % till 413 MSEK (310), vilket är i linje med vårt långsiktiga finansiella mål. Organiskt minskade omsättningen med 10 %, drivet av normaliserad efterfrågan inom vår amerikanska läkemedelsverksamhet som utvecklades mycket starkt under 2023. I kvartalet stod produktkategorin läkemedel för 9 % av koncernens omsättning, jämfört med 23 % motsvarande period förra året. Läkemedel är en attraktiv kategori med höga marginaler, där försäljningen dock kan variera beroende på förändringar i förskrivarkoder eller försäkringstäckning. Vi kommer inom kort att lansera flertalet nya läkemedel som vi förväntar ska bidra till att tillväxten inom produktkategorin återvänder.

Koncernens organiska tillväxt exklusive läkemedel uppgick till 4 %, drivet av hög aktivitetsnivå inom både Sjukvård och Lab i Norden samt inom vår projektbaserade renrumsverksamhet. Affärsområdet Lab levererade ett starkt kvartal med en organisk tillväxt om 26 %. Våra bolag bidrar med stort värdeskapande till kund vilket bygger lojalitet och möjliggör ökad försäljning med en sund lönsamhet. Vår amerikanska verksamhet med inriktning på kapitalvaror hade ett mer utmanande kvartal. Här förväntas kommande räntesänkningar resultera i förbättrad efterfrågan. Vi har ytterligare stärkt upp vårt operationella team i USA för att på bästa möjliga sätt kunna bistå bolagen i att leverera fortsatt tillväxt.

De fyra förvärven som gjordes under andra halvan av förra året bidrar nu fullt ut till kvartalets siffror. Samtliga levererar i linje med eller bättre än våra förväntningar och medverkade till en mer balanserad geografisk exponering under kvartalet. Vi ser fortsatta möjligheter till att genom ytterligare förvärv stärka vårt erbjudande inom utvalda områden.

Den ändrade produktmixen, med en svagare försäljning av läkemedel och en kraftig försäljningsökning inom ren- och klimatrum, påverkade lönsamheten under kvartalet. Bruttomarginalen var 55 % (64 %) och EBITDA-marginalen var 24 % (27 %). Vinst per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,20) vilket är det starkaste resultatet i ett enskilt kvartal hittills. Avkastning på sysselsatt kapital var 18 % (18 %).

Operationellt kassaflöde uppgick till 55 MSEK (123), motsvarande en cash conversion om 56 % (147 %). Skillnaden förklaras främst av ökat rörelsekapital under kvartalet jämfört med föregående år då vi noterade en betydande rörelsekapitalminskning drivet främst av vår läkemedelsverksamhet.

Vi har under kvartalet tagit flertalet initiativ för att optimera vår kapitalstruktur och säkerställa fortsatt lönsam tillväxt. Bland annat emitterades vår första obligation i USD till ett belopp om 60 MUSD. Majoriteten av likviditeten från den nya obligationen användes till att återköpa delar av vår befintliga obligation utgiven i SEK. Resultatet blir en mer balanserad valutaexponering och en bättre förfalloprofil. Nettoskulden i relation till EBITDA var vid utgången av kvartalet 2,4x.

Årets första kvartal har visat på värdet av en bred och diversifierad bas av produkter, kunder och marknader inom de strukturellt viktiga områdena sjukvård och laboratorieverksamhet. Behovet av produkter och tjänster som räddar och förlänger människors liv står starkt i såväl en uppåtgående som nedgående konjunktur.

Rikard Akhtarzand, VD

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

076-525 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Oliver Humlen, Finanschef

070-916 26 97

oliver.humlen@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 07.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.