Zoomability Int AB: Letter of Intent för ett Joint Venture i Kina är nu signerat

Idag har Zoomability AB, helägt dotterbolag till Zoomability Int AB (publ), signerat ett "Letter of Intent" (LoI) som går ut på att tillsammans med Ruigu Robotics i Ningbo, Kina, bilda ett "Joint Venture" (JV) i avsikt att producera och sälja Zoom Uphill® och framtida utvecklade produkter i Kina, som bygger på Zoomabilitys patent.

Ruigu Robotics kommer nu att driva processen kring detta och ta in kapital från ytterligare två intressenter av JV:et som redan har kontaktats. Därefter kommer ett formellt avtal att upprättas mellan alla parter.

Ruigu Robotics är ett bolag som är sprunget ur ett samarbetsprojekt mellan Robotdalen i Västerås/Eskilstuna och Yuyao Development Zone och ZJRG i Kina, med ett syfte att hjälpa svenska innovationer att få tillgång till den kinesiska marknaden samt de produktionsmöjligheter som finns där.Zoomability kommer att bidra till JV:et med en licens och tekniskt kunnande vid uppstarten av verksamheten i Kina. Ruigu Robotics tillhandahåller lokaler och sköter rekrytering av personal. Övriga parter kommer att bidra med finansiering av verksamheten och stå som underleverantörer av en del komponenter.

I det LoI som nu skrivits på framgår också att det som produceras eller utvecklas i Kina av JV:et endast får säljas i Kina eller till Zoomability AB. En viss royalty, vars storlek ännu inte är fastställd, kommer att gå till Zoomability AB för varje såld Zoom-produkt i Kina.

Zoomability AB är tänkt att äga 25% av aktierna i JV:et och inneha en plats i Styrelsen, men också ha rätt att utse VD för bolaget. 

Information kring definitiva ägarandelar, namn och annat kring JV:et kommer att informeras om när ett formellt avtal är påskrivet av samtliga berörda parter.

För mer information kontakta:

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

 

Denna information är sådan information som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 13 augusti 2021.