Zoomability Int AB: Avtal med Modelio Equity AB kring TO1-garanti

Zoomability Int AB har idag skrivit avtal med Modelio Equity AB kring en så kallad "top-down garanti" om att Modelio garanterar att förvärva de emitterade aktierna som eventuellt inte löses in av dem som nu äger teckningsoptioner i serie TO1 i Zoomability Int AB. Garantin är på maximalt 8 miljoner kronor och kommer att minska proportionellt ner till 0 kr ifall nuvarande TO1-ägare löser in alla sina optioner. Detta kommer att medföra en extra emissionskostnad på 800 000 kr oavsett hur mycket av garantin som tas i anspråk. 

Modelios garanti gäller givetvis till samma kurs om 8 kr per aktie. Och detta efter att de som har TO1 utnyttjat sin rätt att löst in dem under inlösenperioden (17/8-30/8).

För övrigt kan meddelas att samtliga i styrelsen som innehar TO1 ämnar lösa in dem mot aktier i bolaget. Garantin från Modelio och styrelsen innebär att minimum ca 10,36 MSEK kommer att tillfalla bolaget och maximalt 18.308.760 SEK (före garantikostnader). Den maximal summan skulle tillfalla bolaget även om bara ca 43,4 % av övriga TO1-ägare löser in sina optioner.

 

För mer info kontakta:

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961

Denna information är sådan information som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 9 augusti 2021.