WntResearchs teckningsoptioner av serie 2020/2021 tecknades till cirka 78 procent – tillförs cirka 8 MSEK

WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie 2020/2021. Totalt utnyttjades 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande cirka 78 procent av utstående teckningsoptioner, för teckning av 9 836 359 aktier till teckningskursen 0,81 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs WntResearch cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

WntResearch genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 24 april 2020 till och med den 8 maj 2020 erhöll därmed en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 per tecknad unit i företrädesemissionen. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021. I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna fastställdes teckningskursen för teckning av aktier i WntResearch till 0,81 SEK per aktie.

Utfallet visar att totalt 9 836 359 teckningsoptioner, motsvarande cirka 78 procent av utstående teckningsoptioner, utnyttjades för teckning av 9 836 359 aktier. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs WntResearch således cirka 8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar det totala antalet utestående aktier i WntResearch med 9 836 359 till 62 661 667 stycken. Aktiekapitalet ökar i motsvarande mån med 885 272,31 kronor till 5 639 550,03 kronor.

VD Anders Rabbe kommenterar:

"Vi är mycket nöjda med utfallet och ödmjuka inför det stora förtroendet detta indikerar för den reviderade affärsplan som bolaget nyligen lanserat. Vi har tidigare ingått förbindelser med investerare för att säkerställa genomförandet av en företrädesemisson om 55 MSEK och stärker nu Bolagets kapitalbas ytterligare vilket skapar förutsättningar att öka intensiteten i utvecklingen av vår läkemedelskandidat Foxy-5".

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch avseende teckningsoptionerna.

Denna information är sådan som WntResearch är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-23 17:30 CET.