WntResearch: Ytterligare 12 patienter randomiserade i NeoFox-studien under första kvartalet 2021

Patientrekryteringen till den pågående kliniska fas IIa-studien NeoFox med WntResearch:s läkemedelskandidat Foxy-5 fortlöper och trots påtaglig negativ påverkan av covid-19 så har ytterligare 12 patienter randomiserats* under första kvartalet 2021 och antalet uppgår därmed i dagsläget till 70 patienter.

Rekryteringen av nya patienter till studien fortlöper för närvarande i reducerad hastighet eftersom endast hälften av medverkande  kliniker i studien aktivt rekryterar patienter. WntResearch siktar på att öka studietakten till sommaren då full aktivitet planeras kunna ske på samtliga 28 medverkande kliniker i Ungern och Spanien, förutsatt att de negativa effekterna av covid-19 har avtagit.

"Det är mycket glädjande att så många patienter randomiseras i NeoFox-studien trots pågående covidpandemin.  Den förhållandevis goda patientrekryteringen visar på ett stort intresse att delta i studien, inte minst med tanke på att bara hälften av klinikerna är öppna för patientrekrytering. Vårt mål är att kunna komma upp i full studieaktivitet under sommaren för att säkerställa ett patientunderlag om 120 patienter för en interimanalys vid utgången av 2022." säger VD Anders Rabbe.

* (slumpmässig uppdelning i två grupper)

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021.