WntResearch tillförordnade VD avgår efter årsskiftet

WntResearch tillförordnade VD, Anders Rabbe, har meddelat styrelsen att han avslutar sitt konsultuppdrag som tillförordnad VD för bolaget senast den 15 februari 2022.

Anders Rabbe hyrdes in som tillförordnad VD i oktober 2020 med det specifika uppdraget att säkerställa bolagets löpande drift och projektledning samt för att genomföra en nulägesanalys av de utmaningar som bolaget stod inför med anledning av den kraftiga försening och de ökade kostnader som Covid-19 pandemin medfört. Sedan Anders tillträdde har bolaget genomfört nödvändiga förändringar av studieprotokollet för den pågående fas 2 studien NeoFox samt säkerställt finansiering av WntResearch fram till våren 2023, då bolaget förväntas kunna presentera interimsdata från NeoFox-studien på 120 patienter. Anders har även säkerställt långsiktig försörjning av studieläkemedel till NeoFox-studien samt processen att återgå till full aktivitet i studien. Anders har arbetat nära styrelsen med att ta fram en mer långsiktig klinisk utvecklingsplan för Foxy-5 och för att ytterligare stärka bolagets patentskydd för Foxy-5.

"Det har varit mycket spännande och utmanande att driva WntResearch under det gångna året där jag kunnat bidra mycket genom mina tidigare erfarenheter, och jag ser mycket goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Foxy-5 mot ett marknadsgodkännande. Jag lämnar WntResearch på grund av att jag har fått ett annat VD-uppdrag med en ny typ av utmaning som jag beslutat mig för att anta" säger Anders Rabbe.

"Vi är mycket nöjda med det arbete Anders utfört under en utmanande tid för bolaget, och ser nu möjligheter i att rekrytera en VD-profil anpassad till det behov bolaget har när vi går in i en ny fas. Under tiden fram till den 15 februari kommer Anders att fortsätta fokusera på patientrekryteringen i NeoFox-studien och stärka den kliniska utvecklingsplanen för Foxy-5 för att kunna lämna över ett attraktivt bolag till den VD-profil styrelsen nu söker för att initiera samarbeten alternativt utlicensiering av Foxy-5" säger WntResearchs styrelseordförande Gudrun Anstrèn. 

 

För vidare upplysningar:

Gudrun Anstrén, styrelseordförande, WntResearch AB
E-mail: Gudrun@anstren.com
Telefon: +46 0705 931068

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com