WntResearch: Styrelsemedlemmar utnyttjar samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021

De styrelsemedlemmar i WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") som innehar teckningsoptioner av serie 2020/2021 har valt att utnyttja dem. Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2021 påbörjades måndagen den 8 februari 2021 och pågår fram till och med fredagen den 19 februari 2021.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption av serie 2020/2021 teckna en (1) ny aktie i WntResearch till ett pris om 0,81 SEK per aktie. De styrelseledamöter som avser utnyttja teckningsoptioner av serie 2020/2021 för teckning av aktier är:

  • Gudrun Anstrén, styrelseordförande: 6 348 teckningsoptioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses utnyttjas)
  • Tommy Andersson, styrelseledamot: 4 000 teckningsoptioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses utnyttjas)
  • Martin Olovsson, styrelseledamot: 5 000 teckningsoptioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses utnyttjas)
  • Peter Ström, styrelseledamot: 24 400 teckningsoptioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses utnyttjas)

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 17 februari 2021, alternativt inte utnyttjas senast den 19 februari 2021 kl. 17.30, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie 2020/2021 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Notera även att vissa förvaltare kan komma att stänga möjligheten att utnyttja teckningsoptioner innan sista utnyttjandedagen.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie 2020/2021 finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 april 2020. Prospektet finns tillgängligt på www.wntresearch.com.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i WntResearch.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wntresearch.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida mangold.se.   

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se