WntResearch: Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie 2020/2021 är den 17 februari 2021

Onsdagen den 17 februari 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021 i WntResearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget"). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 pågår till och med fredagen 19 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i WntResearch. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,81 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie 2020/2021:

  • Utnyttjandeperiod: 8 februari 2021 - 19 februari 2021.
  • Emissionsvolym: 12 685 611 teckningsoptioner av serie 2020/2021. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 12 685 611 aktier och WntResearch kan som högst tillföras cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskurs: 0,81 SEK per nytecknad aktie.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021: 17 februari 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 17 februari 2021, alternativt inte utnyttjas senast den 19 februari 2021 kl. 17.30, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie 2020/2021 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Notera även att vissa förvaltare kan komma att stänga möjligheten att utnyttja teckningsoptioner innan sista utnyttjandedagen.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie 2020/2021 finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.wntresearch.com.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädesemissionen som offentliggjordes den 22 april 2020. Prospektet finns tillgängligt på www.wntresearch.com.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) fram till dess att registrering är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i WntResearch.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.wntresearch.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida mangold.se.   

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se