WntResearch offentliggör utfall i företrädesemission

Wntresearch AB ("WntResearch" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie 2021/2023, som beslutades av styrelsen den 17 mars 2021 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 58,76 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 15,53 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 25,70 procent tecknades av emissionsgaranter. Då Företrädesemissionen inte övertecknats kommer den övertilldelningsemission som beskrivs i det prospekt som offentliggjordes den 30 mars 2021 ("Övertilldelningsemissionen"), inte att utnyttjas.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 april 2021. Det slutliga utfallet visar att totalt 6 962 407 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 56,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner serie 2021/2023 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 85 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 30 mars 2021 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 69 624 070, från 62 661 667 aktier till 132 285 737 aktier, och aktiekapitalet ökar med 6 266 166,30 SEK, från 5 639 550,03 SEK till 11 905 716,33 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie 2021/2023 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 69 624 070 aktier, från 132 285 737 aktier till 201 909 807 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 6 266 166,30 SEK, från 11 905 716,33 SEK till 18 171 882,63 SEK. Varje teckningsoption serie 2021/2023 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 mars 2023 till och med den 21 mars 2023, dock lägst 0,09 SEK och högst 1,22 SEK per aktie.

Den extra bolagsstämman den 10 mars 2021 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om Övertilldelningsemissionen för att tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Utfallet i Företrädesemissionen innebär dock att Övertilldelningsemissionen inte kommer att utnyttjas.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 18, 2021.

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 29 april 2021. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,80 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, 8 april 2021 till och med den 22 april 2021. Totalt kan därmed högst 9 869 211 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till WntResearch i samband med Företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021.