WntResearch: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB

Aktieägarna i Wntresearch AB, org. nr 556738-7864, kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 31 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 maj 2021;
  • dels ha anmält sitt deltagande senast fredagen den 28 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast tisdagen den 25 maj 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@wntresearch.com.Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

0.   Stämman öppnas.

1.   Val av ordförande vid stämman.

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.   Godkännande av dagordningen.

4.   Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7.   Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8.   Fastställande av:

a. styrelsearvoden.
b. revisorsarvoden.

9.   Bestämmande av:

a. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
b. antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av styrelse och styrelseordföranden.

a. Tommy Andersson (omval).
b. Gudrun Anstrén (omval).
c. Jan Nilsson (omval).
d. Martin Olovsson (omval).
e. Janna Sand-Dejmek (omval).
f. Peter Ström (omval).
g. Bengt Gustavsson (nyval).
h. Styrelseordföranden: Gudrun Anstrén (omval).

11. Val av revisorer eller revisionsbolag.

12. Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Lars-Erik Forsgårdh (ordförande), Tommy Andersson, Kjell Stenberg, samt styrelsens ordförande Gudrun Anstrén, föreslår att Gudrun Anstrén väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Anders Tidfors eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet. 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas samt att tillgängliga medel om 20 725 tkr överföres i ny räkning.

Fastställande av styrelsearvoden (punkt 8 a)

Valberedningen föreslår att arvode till ordföranden ska utgå med 250 000 kronor (250 000 kronor) och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor (100 000 kronor).

Fastställande av revisorsarvoden (punkt 8 b)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9 a)

Valberedningen föreslår att sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9 b)

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelse och styrelseordföranden (punkt 10)                       

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Jan Nilsson, Martin Olovsson, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström. Vidare föreslår valberedningen nyval av Bengt Gustavsson. Gudrun Anstrén föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Information om den föreslagna nya ledamoten Bengt Gustavsson presenteras i bilaga till valberedningens motiverade yttrande. Information om de ledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) samt i årsredovisningen.

Val av revisorer eller revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB intill årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mattias Lamme fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ledamöter av valberedningen att utses vid årsstämma 2021 (punkt 12)

I enlighet med valberedningens instruktion och senast tillgänglig ägarförteckning föreslår valberedningen att följande ledamöter vid 2021 års årsstämma utses att ingå i valberedningen: Tommy Andersson, Lars-Erik Forsgårdh, Kjell Stenberg samt styrelsens ordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 267 565 kronor och högst 21 070 260 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall vara lägst 11 880 000 kronor och högst 47 520 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 58 528 500 och högst 234 114 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 132 000 000 och högst 528 000 000 stycken.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst motsvara 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrigt

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 13 och 14 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på adress Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund och på bolagets hemsida (www.wntresearch.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på adress som ovan.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till bolagsstamma@wntresearch.com (bolagsstamma@wntresearch.com)eller via post till Wntresearch AB, c/o Er Redovisning, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund senast fredagen den 21 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på adress som ovan samt på bolagets hemsida (www.wntresearch.com), senast onsdagen den 26 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i bolaget till 62 661 667. Efter slutlig registrering vid Bolagsverket av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 17 mars 2021, kommer det totala antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 132 285 737 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). 

__________________

Malmö i april 2021

Wntresearch AB (publ)

STYRELSEN

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021.