WntResearch: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

  • 78 procent av utstående teckningsoptioner av serie 2020/2021 tillfördes WntResearch således cirka 8 MSEK.
  • Styrelsen för WntResearch AB beslutade om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 56,4 MSEK.
  • Ytterligare 12 patienter randomiserades i NeoFox-studien under första kvartalet 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptionerserie 2021/2023, som beslutades av styrelsen den 17 mars 2021 tecknadestill totalt 100 procent där cirka 58,76 procent tecknades med stöd avuniträtter, cirka 15,53 procent tecknades utan stöd av uniträtter ochcirka 25,70 procent tecknades av emissionsgaranter. Den övertilldelningsemissionsom beskrevs i prospektet som offentliggjordes den30 mars 2021, utnyttjades ej då någon överteckning inte inträffade.
  • I enlighet med de garantiavtal som upprättats i samband med företrädesemissionen,genomfördes en riktad nyemission av 950 250 aktier tillde garanter i företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättningom 760 200 kr i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskurseni ersättningsemissionen fastställdes till 0,80 SEK per aktie.

Nyckeltal 2021 2020 2020 2019
KSEK jan-mar jan-mar Helår Helår
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -5 286 -6 297 -21 558 -25 082
Rörelseresultat -5 286 -6 297 -21 558 -25 082
Periodens resultat -5 286 -6 297 -21 561 -25 082
Eget kapital 25 078 6 893 25 479 15 385
Balansomslutning 28 505 11 175 28 969 20 356

VD-kommentar

Säkrad finansiering möjliggör fokus framåt

Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinsktbehov i att motverka metastaser. Genom den framgångsrika företrädesemissionenom drygt 56 MSEK (före emissionskostnader) kan vi nu genomföraNeoFox studien fram till en interimanalys om 120 patienter samt drivabolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023.Efter den genomförda företrädesemissionenhar WntResearch idag en kassa om ca 67MSEK vilket säkrar bolagets finansieringfram till sommaren 2023. Bolagets primärafokus är nu att genomföra NeoFox-studienunder ytterligare 18 månader fram till denplanerade interimanalysen av 120 patienter.Utöver att få fram indikativa effektdata påpotentialen för Foxy-5 att förebygga sjukdomsåterfall,kommer även interimanalysenatt ge oss information kring hur mångapatienter som behöver inkluderas totalt föratt kunna nå den primära målsättningenmed studien vilket är att påvisa att Foxy-5minskar risken för sjukdomsåterfall, primärthos patienter som haft tumörer med lågtuttryck av WNT5A.

SÄKRA TILLGÅNG TILL STUDIELÄKEMEDEL

Kapitaltillskottet används även till att tillverkaytterligare studieläkemedel och fortsattnödvändig utveckling av en ny och merkostnadseffektiv tillverkningsmetod avFoxy-5. Genom detta arbete har vi även sommålsättning att kunna bredda och förlängapatentportföljen genom att patentera såvälsubstans som tillverkningsmetod.

STÄRKA DEN VETENSKAPLIGA PLATTFORMEN

Vi fortsätter nu arbetet med att stärka denvetenskapliga plattformen genom ytterligareprekliniska studier primärt för att utvärderaflera doser och dosfrekvens av Foxy -5 ochalternativa administreringssätt.

Vi kommer även att intensifiera bolagetsaffärsutveckling kring de kliniska och kommersiellamöjligheter som finns för Foxy-5.Detta för att kunna skapa en tydlig kliniskutvecklingsplan till marknadsregistreringoch för att skapa bästa möjliga förutsättningarför ett partnersamarbete eller utlicensieringav Foxy-5.

Mot denna bakgrund har vi nyligeninitierat en omfattande marknadsundersökningför att mappa ut konkurrenslandskapet,identifiera medicinska experter samt att fåen bredare underlag för den kommersiellapotentialen med Foxy-5.

UPPDATERAT STUDIEPROTOKOLL OCH ÖKANDE STUDIEAKTIVITET

Som vi tidigare kommunicerat återgår vi nutill full studieverksamhet för att öka patientrekryteringentill NeoFox-studien på de28 kliniker i Spanien och Ungern som deltari studien. Vi har redan fått myndighetersgodkännande av det uppdaterade studieprotokolletoch vi har informerat de medverkandeklinikerna med målet att både optimerainklusion av patienter och att genereramaximalt med data från studien fram till eninterimanalys.

NÄRMASTE MÅLET EN INTERIMANALYS

Vår bedömning att kunna generera tillräckligtmed data för att kunna göra en interimanalysdecember 2022 står fast. Vi genomfördå en analys av data innan slutgiltiga datainsamlingenfrån studien. Det sker när 120patienter har passerat minst sex månaderefter operation då en uppföljning av ctDNA(cirkulerande tumör DNA) sker.Genom att vi nu tagit ett stort steg medsäkrad nödvändig finansiering för att drivabolagets kärnverksamhet fram till sommaren2023 har vi möjliggjort att åter kunnafullt fokusera framåt, närmast mot en interimanalysoch på sikt i framtiden potentiellthjälpahundratusentals patienter till en förbättradcancerbehandling.

Anders Rabbe, tf verkställande direktör

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com