WntResearch: Delårsrapport april-juni 2021

Väsentliga händelser första kvartalet

  • Företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie 2021/2023, som beslutades av styrelsen den 17 mars 2021, tecknades till totalt 100 procent där cirka 58,76 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 15,53 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 25,70 procent tecknades av emiss-ionsgaranter. Den övertilldelningsemission som besk-revs i prospektet som offentliggjordes den 30 mars 2021, utnyttjades ej då någon överteckning inte inträf-fade.
  • I enlighet med de garantiavtal som upprättats i sam-band med företrädesemissionen, genomfördes en rik-tad nyemission av 950 250 aktier till de garanter i Fö-reträdesemissionen som valt att erhålla garantiersätt-ning om 760 200 kr i form av nyemitterade aktier i Bo-laget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen fast-ställdes till 0,80 SEK per aktie.
  • Årsstämma hölls 31 maj.
  • Ytterligare 11 patienter randomiserades i NeoFox-studien under andra kvartalet 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Neofox-studien återgår till full studieverksamhet.

VD-kommentar

På väg mot full studieverksamhet

Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinskt behov i att motverka metastaser. Vi fokuserar nu på att optimera patientrekrytering för att kunna genomföra en interimanalys på 120 patienter.

I vår delårsrapport för första kvartalet som publicerades den 31 maj kommenterade jag främst de för bolaget väsentligaste händelserna som inträffade efter kvartalets utgång. De omfattar som bekant den genomförda företrädesemissionen vilket säkrar bolagets finansiering fram till sommaren 2023.

Bolagets primära fokus är nu att genomföra NeoFox­-studien så effektivt som möjligt för att kunna genomföra en planerad interimanalys av 120 patienter i december 2022. Utöver att få fram indikativa effektdata på potentialen för Foxy-5 att förebygga sjukdomsåterfall, kommer även interimanalysen att ge oss information kring hur många patienter som behöver inkluderas totalt för att kunna nå den primära målsättningen med studien vilket är att påvisa att Foxy-5 minskar risken för sjukdomsåterfall, primärt hos patienter som haft tumörer med lågt uttryck av WNT5A.

Kapitaltillskottet används även till att tillverka ytterligare studieläkemedel och fortsatt nödvändig utveckling av en ny och mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod av Foxy-5. Genom detta arbete har vi även som målsättning att kunna bredda och förlänga patentportföljen genom att patentera såväl substans som tillverkningsmetod. Under sommaren säkerställde vi det första steget av försörjning av studieläkemedel och under hösten genomför vi steg två i denna process för att säkerställa studieläkemedel och därmed kunna slutföra studien.

Fortsatt prekliniska studier

Vi är även i slutskedet i planeringen av ytterligare prekliniska studier vars primära syfte är att utvärdera alternativ dosfrekvens av Foxy -5.

Affärsutveckling

För att skapa en tydlig klinisk utvecklingsplan till marknadsregistrering och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett partnersamarbete eller utlicensiering av Foxy-5 pågår även en intensifierad utvärdering kring de kliniska och kommersiella möjligheter som finns för Foxy-5.

Arbetet omfattar en marknadsundersökning för att kartlägga möjlig konkurrens, identifiera medicinska experter samt få ett bredare underlag för den kliniska och kommersiella potentialen med Foxy-5.  

Full studieverksamhet

Vi återgår nu efter semesterperioderna i Ungern och Spanien till full studieverksamhet för att fortsätta öka patientrekryteringen till NeoFox-studien på de närmare 30 kliniker som deltar i studien. För närvarande har sjukvården i Ungern och Spanien återgått till mer normal verksamhet men hur det kommer fungera framgent beror förstås mycket på hur covid-19 pandemin utvecklas närmaste tiden.

Under det första halvåret rekryterades 23 patienter till NeoFox studien vilket innebär att vi i dagsläget har randomiserat över 80 patienter till studien. Vår bedömning idag är att rekryteringstakten under hösten kommer att öka. Vår ambition är att kommunicera hur patientrekryteringen utvecklas efter innevarande kvartals (q3) utgång.

Närmaste målet en interimanalys

En interimanalys kommer att genomföras när 120 patienter har passerat minst sex månader efter operation med en uppföljning av ctDNA (cirkulerande tumör DNA). Bedömningen att kunna generera tillräckligt med data för att kunna göra en interimanalys december 2022 står fast.

Med nödvändig finansiering för att driva bolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023 säkrad är fokus nu framåt, närmast mot en interimanalys och på sikt att i framtiden potentiellt hjälpa hundratusentals patienter till en förbättrad cancerbehandling. Jag ser också fram emot samarbetet med styrelsen som utökades med Bengt Gustavsson på årsstämman.

Anders Rabbe, tf verkställande direktör

 

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, kl. 08.00.

Om WntResearc

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.