Wesc – Ljus i tunneln trots pandemi – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Wesc

WESC - LJUS I TUNNELN TROTS PANDEMI - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Wesc

Under tredje kvartalet uppgick bolagets försäljning till 2,7 miljoner kronor, i nivå med föregående kvartal, men under vår prognos. Positivt är att införsäljning för vår/sommar ökat vilket talar för att försäljningen kan ta fart under 2021.

Bolagets fasta kostnader har minskat med 30 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Det lägre kostnadsläget gör att en förväntad ökad försäljning under 2021 snabbt kan leda till att bolaget går mot rörelsevinst.

Prognoser sköts framåt i samband med tidigare uppdatering för att återspegla de tuffa förutsättningarna. Detta läge gäller fortsatt. Mangold har därför valt att skjuta fram försäljningsprognoser ytterligare. Ny riktkurs i aktien blir 3,00 kronor på 12 månaders sikt. Det ger en uppsida i aktien på 60 procent. Att investera i WeSC medför hög risk men samtidigt finns uppsida i aktien när väl försäljningen tar fart.

Onsdag 16 december

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Wesc.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.