WeSC AB: WeSC, under föreslagen namnändring till Vestum, offentliggör bolagsbeskrivning avseende den nya verksamhetsinriktningen innehållandes bl.a. finansiella mål och ny koncernledning

2021-05-18 08:00

Bolagsbeskrivning

WeSC AB (publ) ("Bolaget" eller "Vestum"), som - i enlighet med vad som kommunicerats i tidigare pressmeddelanden - föreslås ändra verksamhetsinriktning och byta namn till Vestum AB (publ), erhöll den 11 maj 2021 ett villkorat godkännande av Nasdaq för fortsatt notering på Nasdaq First North och av den bolagsbeskrivning avseende Vestum som hade tagits fram i samband med ansökan om fortsatt notering ("Bolagsbeskrivningen"). Godkännandet från Nasdaq var villkorat av att Vestum offentliggjorde en slutlig och i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning under maj 2021. Bolagsbeskrivningen, som bland annat innehåller finansiella mål och en ny koncernledning för Vestum, publiceras idag på www.wesccorp.com. Slutligt beslut om bl.a. ändrad verksamhetsinriktning och namnbyte genom ändring av Bolagets bolagsordning kommer att fattas på Bolagets årsstämma den 20 maj 2021.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innehåller bland annat, men är inte begränsad till, information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning och mål, risker samt information om föreslagen styrelse, ledning och bolagsstyrning.

Finansiella mål

Av Bolagsbeskrivningen framgår att Vestum har följande finansiella mål:

Tillväxt

Vestums målsättning är att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad justerad EBITA om minst 100 miljoner kronor.

Marginal

Vestums målsättning är att minst uppnå en justerad EBITA-marginal om 8,0 procent.

Kapitalstruktur

Vestum har som mål att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA inte ska överstiga 4,0x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen.

Utdelningspolicy

Vestums vinstmedel och tillgängliga kassaflöden ska till hundra procent återinvesteras i verksamheten och/eller användas till nya förvärv.

Ny koncernledning

Av Bolagsbeskrivningen framgår att den tilltänkta koncernledningen i Vestum, efter genomförande av verksamhetsförändringen, ser ut på följande sätt:

Conny Ryk, VD

Conny Ryk är serieentreprenör och investerare och har över 20 års erfarenhet av byggindustrin. Conny har bland annat grundat Sortera Group där han var VD under perioden 2006-2020. Conny har lett över 30 förvärvstransaktioner och har mer än 10 års erfarenhet av nordisk private equity.

Olof Andersson[1], CFO

Olof Andersson har en bakgrund inom finans och ekonomi med CFO-erfarenhet från MAX Burgers och KVD. Olof har också haft olika roller inom H&M och Klarna där han primärt arbetade som controller samt VP of FP&A.

Simon Göthberg, Head of M&A

Simon Göthberg har en bakgrund inom private equity och investment banking. Simon har tidigare arbetat som Investment Manager på Helix Kapital och som Associate på Danske Bank Corporate Finance med fokus på M&A och kapitalmarknadstransaktioner.

Erkan Sen, COO

Erkan Sen har en bakgrund inom organisation och ledarskap. Erkan har tidigare arbetat som COO och CCO på Sortera Group AB.

Olle Nykvist, Head of Legal

Olle Nykvist har tidigare arbetat som advokat på Advokatfirman Lindahl och Group Legal Counsel på Ericsson. Olle är idag advokat och delägare på Ciro Advokatbyrå AB. Olle är även föreslagen som ledamot i Vestums styrelse vilket kommunicerats i tidigare pressmeddelande.

Övrigt

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med upprättandet av Bolagsbeskrivningen.

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Per Åhlgren tfn: +46 (8) 527 750 96, e-post: per.ahlgren@mangold.se

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: tfn: +46 (0)8 503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se,webbplats: www.gwkapital.se.

Länk till rapport https://www.wesccorp.com/bolagsbeskrivning-2

 

[1] Olof Andersson kommer att tillträda sin tjänst som CFO i Vestum senast den 22 september 2021. Till dess kommer nuvarande CFO Helene Mayer att kvarstå i sin tjänst.