WeSC AB: WeSC erhåller villkorat godkännande avseende sin ansökan om fortsatt notering på Nasdaq First North

2021-05-11 kl. 17:00

WeSC AB (publ) ("Bolaget"), noterat på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"), offentliggjorde den 22 mars respektive den 7 april 2021 att Bolaget avser ändra verksamhetsinriktning och byta namn till Vestum AB (publ) ("Den Nya Koncernen" eller, i förekommande fall, "Vestum") och i samband därmed förvärva totalt fyra verksamhetsbolag ("Målbolagen") och genomföra ett antal riktade nyemissioner i enlighet med vad som kommunicerats i tidigare pressmeddelande ("Emissionerna"). Genomförande av förvärven av Målbolagen, Emissionerna och skapande av Den Nya Koncernen benämns tillsammans för "Transaktionen". Förvärven av Målbolagen och genomförande av Transaktionen är bland annat villkorade av att ordinarie bolagsstämma i Bolaget den 20 maj 2021 ("Årsstämman") godkänner förvärven och röstar för Emissionerna.

Bolaget har nu erhållit villkorat godkännande av Nasdaq för fortsatt notering på Nasdaq First North och av den bolagsbeskrivning avseende Den Nya Koncernen som tagits fram i samband med ansökan om fortsatt notering ("Bolagsbeskrivningen"). Godkännandet från Nasdaq är villkorat av att Bolaget offentliggör en slutlig och i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning under maj 2021.

Bolagsbeskrivningen kommer att offentliggöras den 18 maj 2021 på Bolagets hemsida www.wesccorp.com (http://www.wesc.se).

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors är legal rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen.

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Per Åhlgren tfn: +46 (8) 527 750 96, e-post: per.ahlgren@mangold.se

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: tfn: +46 (0)8 503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se,webbplats: www.gwkapital.se.