Vetenskaplig studie med PExA beskriver monitorering av lungskada vid COVID-19 inducerad ARDS.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Physiological Reports redogörs för hur PExAs metod skulle kunna användas för att i realtid övervaka en lungskadas omfattning och återhämtning hos ECMO-patienter med ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).

Vid svår ARDS är extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), det vill säga syresättning av blodet utanför kroppen genom en konstgjord lunga, en livsförlängande behandling, särskilt bland COVID-19 patienter. Vid pandemier såsom COVID-19 är nuvarande metoder, diagnostisk bildbehandling och/eller invasiv diagnostik, med tanke på svårigheterna inom sjukhustransport, kontraindikation av biopsier och möjlig spridning av infektioner, förenade med risker.

Studien med PExAs metod, som genomförts vid Lunds Universitet, visar att både återhämtning och försämring av lungfunktionen återspeglades i mängden partiklar som registreras med en signifikant ökning av partiklar under försämring såväl i en in-vivo djurmodell som i en klinisk undersökning. Under återhämtning hos två patienter, vars lungfunktion förbättrades tillräckligt för att kunna avbryta ECMO-behandlingen, observerades en minskning av partikelmängden.

Sandra Lindstedt, professor och överläkare vid avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund:
"Resultatet innebär att en realtidsmätning av partikelgenereringen skulle kunna användas för tidig upptäckt av ARDS men också för övervakning av statusen hos lungskador över tid. Med hjälp av partikelmätningen kan läkare snabbt få ett kompletterande kliniskt stöd för att kunna bedöma lungans funktion, vilket kan minska behovet av invasiv diagnostik samt bidra till att optimera eller anpassa terapier."
Länk till artikel: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14802