Vetenskaplig studie exemplifierar hur PExAs metod kan användas för att studera förändringar i proteinprofiler i människans innersta delar av lungan

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Respiratory Research redogör forskare från bland annat Göteborgs Universitet och AstraZeneca hur PExAs metod har använts för att studera hur protein­sammansättning i våra innersta delar av lungan förändras vid rökning.

Cigarettrök utlöser inflammatoriska processer i lungan som spelar en central roll vid utveckling av lung­sjukdomar såsom KOL. I studien har forskarna jämfört proteinsammansättningen i PEx-prover från rökare med icke-rökare för att på så sätt identifiera proteiner som är involverade i de biokemiska processer och som driver utveckling av lungsjukdomar, kopplade till rökning, som t.ex. KOL. Upp till 200 olika proteiner kunde detekteras och man fann att koncentrationen av ett stort antal av dessa proteiner var förändrade i prover från gruppen med rökare. Intressant var även att de skillnader som observerades var mer uttalade hos kvinnor än hos män. Sammanfattningsvis skriver författarna av artikeln att PExAs provtagningsmetod kombinerat med högkänslig proteinanalys erbjuder en lovande plattform för identifiering av biomarkörer som förmår upptäcka KOL i tidig fas samt för identifiering av målproteiner för utvecklig av nya läkemedel mot KOL.

VD Erik Ekbo kommenterar:
- I och med att detta arbete blivit godkänt för publicering i en vetenskapligt granskad tidskrift utgör det ett viktigt stöd för PExAs metod bland forskare som arbetar mot mer precis diagnostik och behandling av lungsjukdomar.

Länk till artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34429114/