Vestum, via dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad, förvärvar specialistbolag inom infrastrukturentreprenader med en omsättning om 19,4 MSEK, EBITDA om 4,9 MSEK och EBITA om 4,4 MSEK

2021-06-10 08:00Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genom dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i FlexiRail AB ("FlexiRail"). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 220 914 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade FlexiRail en omsättning om 19,4 MSEK med en EBITDA om 4,9 MSEK och EBITA om 4,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,4 procent och EBITA-marginal om 22,5 procent.

VESTUM, VIA DOTTERBOLAGET ROSENQVIST ENTREPRENAD, FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM INFRASTRUKTURENTREPRENADER MED EN OMSÄTTNING OM 19,4 MSEK, EBITDA OM 4,9 MSEK OCH EBITA OM 4,4 MSEK

2021-06-10 08:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genom dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i FlexiRail AB ("FlexiRail"). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 220 914 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade FlexiRail en omsättning om 19,4 MSEK med en EBITDA om 4,9 MSEK och EBITA om 4,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,4 procent och EBITA-marginal om 22,5 procent.

Om FlexiRail

FlexiRail grundades år 2010 av tre entreprenörer och är verksamt inom infrastrukturentreprenader med fokus på drift, underhåll, felavhjälpning och nybyggnation i järnvägsmiljö. FlexiRails kunder finns främst i Mälardalen.

FlexiRail har lång erfarenhet av arbete och ledning av alla teknikgrenar i järnvägsanläggningen. Genom ledande uppdrag i Nyköping och Stockholmsregionen har FlexiRail en unik ställning som gjort det lilla företaget till en stor aktör.

För räkenskapsåret 2020 genererade FlexiRail en omsättning om 19,4 MSEK, EBITDA om 4,9 MSEK och EBITA om 4,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,4 procent och EBITA-marginal om 22,5 procent.

FlexiRail har 11 anställda och har sitt huvudkontor i Nyköping.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

FlexiRail:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Rosenqvist Entreprenad AB från och med juli 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi FlexiRail till Vestum och Rosenqvist Entreprenad! FlexiRail blir vårt första tilläggsförvärv i ett befintligt portföljbolag till Vestum och bolaget blir en fin strategisk komplettering till Rosenqvist Entreprenad. FlexiRail har hög kompetens inom drift och underhåll i järnvägsmiljö och det är precis den här typen av tilläggsförvärv vi vill göra i Vestumportföljen för att vara med och bidra till stärkta marknadspositioner och intern kompetensutveckling för att uppnå långsiktig organisk tillväxt. Vi har nu genomfört tio förvärv som sammantaget under 2020 genererade en nettoomsättning om 1 244 MSEK med en EBITDA om 198 MSEK och EBITA om 151 MSEK. Vi har stora ambitioner att fortsätta växa genom ytterligare förvärv av specialistbolag och vi är mycket glada över det positiva mottagande vi fått från samtliga relevanta marknadsaktörer, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,5 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 220 914 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Kvittningsemissionen

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av FlexiRail omfattar totalt 220 914 aktier i Vestum till en teckningskurs om 47,53 kronor per aktie. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. lock-up).

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionen uppgår till cirka 10,5 MSEK, baserat på en teckningskurs om 47,53 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 27 maj 2021 till och med 9 juni 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionen att ha ett aktieinnehav om cirka 99,7 %. Kvittningsemissionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 0,3 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 85 981 805 till 86 202 719 aktier.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav, utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka fem veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller skatterådgivning till Vestum i samband med förvärvet.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210610.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.