Vestum tar position inom infrastrukturentreprenader i Västsverige genom förvärv av Powerstruc

2021-07-06Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Powerstruc AB ("Powerstruc"). Den initiala köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 215 564 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Om Powerstruc uppnår en EBITA om 10,0-17,0 MSEK för räkenskapsåret 2021, en EBITA om minst 17,0 MSEK för räkenskapsåret 2022 och/eller en EBITA om minst 20,0 MSEK för räkenskapsåret 2023, kan eventuella tilläggsköpeskillingar uppgående till sammantaget 40,0-70,0 MSEK komma att utbetalas till säljaren. Under räkenskapsåret 2020 genererade Powerstruc en omsättning om 34,8 MSEK med en EBITDA om 4,3 MSEK och EBITA om 2,3 MSEK. Powerstruc är under kraftig tillväxt och under perioden januari-juni 2021 genererade bolaget en EBITDA om 6,7 MSEK och EBITA om 5,7 MSEK.

VESTUM TAR POSITION INOM INFRASTRUKTURENTREPRENADER I VÄSTSVERIGE GENOM FÖRVÄRV AV POWERSTRUC

2021-07-06

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Powerstruc AB ("Powerstruc"). Den initiala köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 215 564 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Om Powerstruc uppnår en EBITA om 10,0-17,0 MSEK för räkenskapsåret 2021, en EBITA om minst 17,0 MSEK för räkenskapsåret 2022 och/eller en EBITA om minst 20,0 MSEK för räkenskapsåret 2023, kan eventuella tilläggsköpeskillingar uppgående till sammantaget 40,0-70,0 MSEK komma att utbetalas till säljaren. Under räkenskapsåret 2020 genererade Powerstruc en omsättning om 34,8 MSEK med en EBITDA om 4,3 MSEK och EBITA om 2,3 MSEK. Powerstruc är under kraftig tillväxt och under perioden januari-juni 2021 genererade bolaget en EBITDA om 6,7 MSEK och EBITA om 5,7 MSEK.

Om Powerstruc

Powerstruc grundades år 2011 och är ett nischat infrastrukturentreprenadbolag inom järn- och spårvägssektorn med inriktning på kontaktledningsarbeten.

Powerstruc bedriver dels projekt i egen regi, dels uthyrning av kontaktledningsmontörer, tillsynsmän, elsäkerhetsledare, fordonsförare, sos-planerare och arbetsledning för underhållsarbeten och nybyggnation.

För räkenskapsåret 2020 genererade Powerstruc en omsättning om 34,8 MSEK med en EBITDA om 4,3 MSEK och EBITA om 2,3 MSEK. Under perioden januari-juni 2021 genererade bolaget en EBITDA om 6,7 MSEK och EBITA om 5,7 MSEK.

Powerstruc har 21 anställda och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Powerstrucs siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med augusti 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Powerstruc, ett Västkustbaserat snabbväxande tillväxtbolag inom infrastrukturentreprenader, till Vestum-familjen. Bolaget är verksamt inom kontaktledningsarbeten som är en expansiv del av järn- och spårvägssektorn och Powerstruc har skapat sig en mycket stark marknadsposition i Västsverige. Bolaget drivs av entreprenören Martin Adolfsson, grundare och VD, som kommer att fortsätta som VD och utveckla verksamheten. Tillsammans med nuvarande portföljbolag Rosenqvist Entreprenad, FlexiRail och Mälardalens Spår och Anläggning stärker vi vår position inom järnvägsmiljö samt etablerar oss i Västsverige och Göteborg. Vi har nu genomfört 13 förvärv sedan slutet av mars 2021 och förväntas hålla ett fortsatt högt tempo framöver, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Den initiala köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 215 564 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Eventuella tilläggsköpeskillingar om sammantaget 40,0-70,0 MSEK kan komma att utbetalas till säljaren om Powerstruc uppnår vissa finansiella mål under 2021-2023.

Kvittningsemissionen riktad till säljaren av Powerstruc omfattar totalt 215 564 aktier i Vestum till en teckningskurs om 46,39 kronor per aktie som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 21 juni 2021 till och med 5 juli 2021. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. lock-up).

Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 88 967 193 till 89 182 757 aktier.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav, utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka sju veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell- och skatterådgivning och Qap Legal Advisors agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210706.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.