Vestum gör sitt nionde förvärv under de senaste elva veckorna genom förvärv av specialistbolag inom infrastrukturentreprenad med en omsättning om 83,4 MSEK, EBITDA om 14,5 MSEK och

2021-06-03 08:00

VESTUM GÖR SITT NIONDE FÖRVÄRV UNDER DE SENASTE ELVA VECKORNA GENOM FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG INOM INFRASTRUKTURENTREPRENAD MED EN OMSÄTTNING OM 83,4 MSEK, EBITDA OM 14,5 MSEK OCH

2021-06-03 08:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB ("MTB"). Köpeskillingen uppgår till cirka 95,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 32,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 616 347 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,7 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade MTB en omsättning om 83,4 MSEK med en EBITDA om 14,5 MSEK och EBITA om 12,1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,4 procent och EBITA-marginal om 14,5 procent.

Om MTB

MTB utför arbeten inom mark och väg, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten.

MTB har sedan starten utfört mycket arbeten mot bostadsrättföreningar där MTB hjälper kunden med restaurering och förnyelse av innergårdar och lekparker. Utöver att se efter och renovera dessa utför MTB även dräneringsarbeten samt mark- och trädgårdsarbeten.

Bland MTB:s kunder finns kommuner, landsting, bostadsrättföreningar och företag runt Stockholm och Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 genererade MTB en omsättning om 83,4 MSEK, EBITDA om 14,5 MSEK och EBITA om 12,1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,4 procent och EBITA-marginal om 14,5 procent.

MTB har 24 anställda och har sitt huvudkontor i Bålsta.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

MTB:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med juli 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag är vi stolta över att välkomna MTB, ett kvalitetsbolag inom infrastrukturentreprenader, till Vestum-familjen! MTB har skapat sig en mycket stark marknadsposition i sin geografiska fokusmarknad och Patrik Nilson, ägare och VD, har uppvisat imponerande lönsam tillväxt under de senaste tio åren. Det är mycket roligt att Patrik blir kvar som VD och fortsätter utveckla MTB. Vi upplever att marknaden inom infrastrukturentreprenader är otroligt stark och det är ett styrkebesked att vi lyckas knyta den här typen av kvalitetsbolag till Vestum. Detta blir vårt nionde förvärv på elva veckor som sammantaget under 2020 genererade en nettoomsättning om 1 224 MSEK med en EBITDA om 193 MSEK och EBITA om 147 MSEK. Nu blickar vi framåt och ser fram emot att genomföra ytterligare förvärv för att stärka våra positioner inom respektive fokusbransch, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Köpeskillingen

Köpeskillingen uppgår till cirka 95,0 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 32,5 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 616 347 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Kvittningsemissionen

Kvittningsemissionen riktad till säljaren av MTB omfattar totalt 616 347 aktier i Vestum till en teckningskurs om 52,73 kronor per aktie. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up").

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionen uppgår till cirka 32,5 MSEK, baserat på en teckningskurs om 52,73 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 20 maj 2021 till och med 2 juni 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionen att ha ett aktieinnehav om cirka 99,3 %. Kvittningsemissionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 0,7 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 85 365 458 till 85 981 805 aktier.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka sex veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller skatterådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-PM-20210603.pdf