Vestum genomför fyra förvärv av specialistbolag med exponering mot byggindustrin med en sammantagen omsättning om 358 MSEK, EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK

2021-05-25 08:00

VESTUM GENOMFÖR FYRA FÖRVÄRV AV SPECIALISTBOLAG MED EXPONERING MOT BYGGINDUSTRIN MED EN SAMMANTAGEN OMSÄTTNING OM 358 MSEK, EBITDA OM 82 MSEK OCH EBITA OM 58 MSEK

2021-05-25 08:00

WeSC AB (publ) u.n.ä. till Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i fyra bolag - Containertjänst i Tyresö AB, Mälardalens Spår och Anläggning AB, GGAL Group AB samt Installera SW AB. Den sammanlagda initiala köpeskillingen för de fyra förvärven uppgår till cirka 451 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MSEK komma att utbetalas till säljaren av Mälardalens Spår och Anläggning AB om vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2021 uppnås. Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 213 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 4 283 266 aktier i Vestum genom kvittningsemissioner innebärande en utspädning om 5,1 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade de förvärvade bolagen sammantaget en nettoomsättning om 358 MSEK med en EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 16,3 procent.[1]

Om de förvärvade bolagen

Containertjänst i Tyresö AB ("CTAB")

CTAB är en ledande koncern bestående av tre bolag med över 30 års erfarenhet inom uthyrning och försäljning av containers och vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. Leveranser utgår från CTAB:s depåer i Länna och Sollentuna. I CTAB:s erbjudande ingår bland annat kylcontainers, förrådscontainers, byggcontainers, kontorscontainers och körplåtar. CTAB:s huvudmarknad är Stockholm och Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 var CTAB:s nettoomsättning 89,0 MSEK, EBITDA 32,5 MSEK och EBITA 23,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 36,5 procent och EBITA-marginal om 26,8 procent.[2]

CTAB har 21 anställda och har sitt huvudkontor i Länna.

Mälardalens Spår och Anläggning AB ("MSA")

MSA bedriver mark-, montage- och anläggningsarbeten relaterade till infrastruktur såsom väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation.

MSA:s huvudmarknad är södra delen av Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 var MSA:s nettoomsättning 81,3 MSEK, EBITDA 18,5 MSEK och EBITA 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 13,3 procent.

MSA har 23 anställda och har sitt huvudkontor i Nykvarn.

GGAL Group AB ("GGAL")

GGAL är en ledande koncern bestående av tre varumärken och fyra dotterbolag som levererar innovativa aluminium- och glaslösningar till bostads- och entreprenadmarknaden i Sverige. GGAL:s kunder är indelade i fem segment: återförsäljare, småhustillverkare, glasmästerier, byggbolag och privatkunder. I GGAL:s erbjudande ingår uterum samt glaspartier av alla former - allt från oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier.

För räkenskapsåret 2020 var GGAL:s nettoomsättning 147,8 MSEK, EBITDA 23,7 MSEK och EBITA 18,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,0 och EBITA-marginal om 12,6 procent.

GGAL har 59 anställda och har sitt huvudkontor i Vetlanda.

Installera SW AB ("Installera")

Installera är en totalleverantör av elinstallationer och projekterar samt utför alla typer av arbeten som rör kraft och belysning i både privat och offentlig miljö. Installera arbetar utifrån affärsområdena entreprenad, fastigheter & service samt privatbostäder.

För räkenskapsåret 2020 var Installeras nettoomsättning 39,6 MSEK, EBITDA 6,9 MSEK och EBITA 5,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,3 procent och EBITA-marginal om 13,3 procent.

Installera har 29 anställda och har sitt huvudkontor i Hägersten.

De förvärvade bolagen sammantaget

Sammantaget genererade de förvärvade bolagen under räkenskapsåret 2020[3] en nettoomsättning om 358 MSEK med en EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 16,3 procent.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

De förvärvade bolagens siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärven kan följas, konsolideras i Vestum från och med den 28-30 juni 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stor glädje jag välkomnar CTAB, MSA, GGAL och Installera till Vestumfamiljen. Samtliga fyra bolag är verksamheter vi på Vestum har följt under många år och vi är mycket glada över att ha lyckats kroka arm med dessa duktiga och drivna entreprenörer. Bolagen är aktiva i olika delar av vår fokusbransch, men de har alla gemensamt att de är specialistbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och stabila kassaflöden. Dessa fyra förvärv är sammantaget av betydande storlek och tillsammans med existerande portföljbolag börjar vi redan se positiva samverkanseffekter. Sedan offentliggörandet av Vestum den 22 mars 2021 har vi genomfört sju förvärv som tillsammans under 2020 genererade en nettoomsättning om 901 MSEK med en EBITDA om 150 MSEK och EBITA om 111 MSEK. Nu ser vi fram emot att utveckla portföljen och fortsätta förvärva lönsamma specialistbolag i högt tempo, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Köpeskillingen avseende de förvärvade bolagen

CTAB

Köpeskillingen uppgår till cirka 200 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 135 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 2 719 581 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

MSA

Köpeskillingen uppgår till cirka 83 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 33 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 666 667 aktier i Vestum genom kvittningsemission. En tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MSEK kan komma att utbetalas till säljaren förutsatt att vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2021 uppnås.

GGAL

Köpeskillingen uppgår till cirka 126 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 30 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 604 351 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Installera

Köpeskillingen uppgår till cirka 42 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 14,5 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 292 667 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Kvittningsemissionerna

Kvittningsemissionerna riktade till säljarna av CTAB, MSA, GGAL och Installera omfattar totalt 4 283 266 aktier i Vestum till en teckningskurs om 49,64 kronor per aktie. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up").

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionerna uppgår till cirka 212,6 MSEK, baserat på en teckningskurs om 49,64 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 10 maj 2021 till och med 24 maj 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionerna att ha ett aktieinnehav om cirka 94,9 %. Kvittningsemissionerna kommer att innebära en total utspädning om cirka 5,1 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionerna öka från befintliga 79 302 192 till 83 585 458 aktier.[4]

Genomförande av förvärven

Transaktionerna förväntas genomföras inom cirka sex till åtta veckor. I samband med slutförandet av transaktionerna kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i Kvittningsemissionerna med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärven.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

[1] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[2] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[3] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[4] Befintliga aktier i Vestum om 79 302 192 utgår från årsstämmans (2021-05-20) beslut om tidigare aviserade nyemissioner.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-PM-forvarv-av-fyra-bolag.pdf