Vestum genomför förvärv av specialistkoncern inom undertak med en omsättning om 240 MSEK, EBITDA om 28 MSEK och EBITA om 24 MSEK

2021-05-31 08:00

VESTUM GENOMFÖR FÖRVÄRV AV SPECIALISTKONCERN INOM UNDERTAK MED EN OMSÄTTNING OM 240 MSEK, EBITDA OM 28 MSEK OCH EBITA OM 24 MSEK

2021-05-31 08:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i We Ar(e) Group AB ("WAGAB") med dotterbolagen Allakustik Underbara Tak AB (helägt), Allakustik Underbara Tak GBG AB (helägt), Allakustik Underbara Tak SYD AB (ägs till 70 %), Rönnmarks Undertak AB (helägt) och Rönnmarks Interiör AB (ägs till 66 %). Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 93 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 780 000 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,1 %. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MSEK komma att utbetalas till säljarna om vissa finansiella mål för räkenskapsåren 2021 och 2022 uppnås. Under räkenskapsåret 2020 genererade WAGAB en omsättning om 240 MSEK med en EBITDA om 28 MSEK och EBITA om 24 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,9 procent och EBITA-marginal om 10,0 procent.

Om WAGAB

WAGAB är en ledande undertakskoncern bestående av fem dotterbolag med cirka 30 års erfarenhet av undertaksentreprenader. Inom koncernen ingår Allakustik Underbara Tak AB, Allakustik Underbara Tak GBG AB, Allakustik Underbara Tak SYD AB, Rönnmarks Undertak AB samt Rönnmarks Interiör AB.

WAGAB offererar och utför projekt på marknadens alla förekommande undertakstyper och installerar akustiktak åt bland annat byggföretag, restauranger, butiker, kontor, skolor, sjukhus, tågstationer, häkten och badhus. Med undertak och ljudabsorbenter blir arbetsmiljön avsevärt bättre då dessa fångar upp ljud och minimerar buller.

För räkenskapsåret 2020 genererade WAGAB en omsättning om 240 MSEK, EBITDA om 28,4 MSEK och EBITA om 23,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,9 procent och EBITA-marginal om 10,0 procent.

WAGAB har 139 anställda och har sitt huvudkontor i Bromma.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

WAGAB:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med juli 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stort nöje vi idag välkomnar Sveriges ledande undertakskoncern till Vestum! Allakustik och Rönnmarks är kvalitetsbolag rakt igenom och entreprenörerna bakom bolagen har skapat en fantastisk sammanhållen koncern med stort strukturkapital. Koncernen passar utmärkt in i Vestum och vi är imponerade över den lönsamma tillväxtresa som präglat verksamheten under lång tid. Detta blir vårt åttonde förvärv på drygt två månader som sammantaget under 2020 genererade en nettoomsättning om 1 141 MSEK med en EBITDA om 179 MSEK och EBITA om 135 MSEK. Vi ser mycket positivt på framtiden och att fler duktiga entreprenörer med kvalitetsbolag bakom sig väjer att bli en del av Vestum, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Kommentar från WAGAB:s grundare Mikael Thingvall och Peter Holmblad:

Vi är mycket glada att WAGAB går samman med Vestum-familjen. Vi är otroligt stolta över vad vi åstadkommit med verksamheten och att vi idag är det naturliga valet av undertaksspecialist i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har byggt bolaget med stor entreprenörsanda och tror att vi kan vara med och bidra till Vestums framfart med både kunskap, engagemang och finansiella resultat. Nu ser vi fram emot nästa resa för bolaget och att samverka tillsammans med andra duktiga entreprenörer under Connys ledarskap, säger Mikael Thingvall och Peter Holmblad, grundare av WAGAB.

Köpeskillingen

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 93 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 1 780 000 aktier i Vestum genom kvittningsemission. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MSEK komma att utbetalas till säljarna om vissa finansiella mål för räkenskapsåren 2021 och 2022 uppnås.

Kvittningsemissionen

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av WAGAB omfattar totalt 1 780 000 aktier i Vestum till en teckningskurs om 52,38 kronor per aktie. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up").

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionen uppgår till cirka 93 MSEK, baserat på en teckningskurs om 52,38 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 17 maj 2021 till och med 28 maj 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionen att ha ett aktieinnehav om cirka 97,9 %. Kvittningsemissionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 2,1 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 83 585 458 till 85 365 458 aktier.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka sex veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-PM-Tak-.pdf