Vestum förvärvar ledande specialistkoncern inom väderskydd för byggindustri och infrastruktur

2021-06-18Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Aluguem AB, u.n.ä. till Hyrex Holding AB ("Hyrex"), med de helägda dotterbolagen Hyrex AB, Hyrex Industri AB samt Alugo AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 100,0 MSEK och kommer i sin helhet att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 470 356 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,8 %. Om Hyrex uppnår en EBITA om minst 17,7 MSEK för kalenderåret 2021, en EBITA om minst 22,0 MSEK för kalenderåret 2022 och/eller en EBITA om minst 27,0 MSEK för kalenderåret 2023, kan tilläggsköpeskillingar uppgående till sammantaget maximalt 60 MSEK komma att utbetalas till säljarna. Koncernen bildades vid årsskiftet 2020/2021. Under perioden januari-april 2021 genererade Hyrex en omsättning om 40,9 MSEK och EBITA om 4,8 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 %.

VESTUM FÖRVÄRVAR LEDANDE SPECIALISTKONCERN INOM VÄDERSKYDD FÖR BYGGINDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR

2021-06-18

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Aluguem AB, u.n.ä. till Hyrex Holding AB ("Hyrex"), med de helägda dotterbolagen Hyrex AB, Hyrex Industri AB samt Alugo AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 100,0 MSEK och kommer i sin helhet att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 470 356 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,8 %. Om Hyrex uppnår en EBITA om minst 17,7 MSEK för kalenderåret 2021, en EBITA om minst 22,0 MSEK för kalenderåret 2022 och/eller en EBITA om minst 27,0 MSEK för kalenderåret 2023, kan tilläggsköpeskillingar uppgående till sammantaget maximalt 60 MSEK komma att utbetalas till säljarna. Koncernen bildades vid årsskiftet 2020/2021. Under perioden januari-april 2021 genererade Hyrex en omsättning om 40,9 MSEK och EBITA om 4,8 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 %.

Om Hyrex

Hyrex monterar och hyr ut byggnadsställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel och är en av de ledande väderskyddsaktörerna i Stockholm och Uppsala.

Hyrex arbetar främst mot kunder i Stockholm, Uppsala och Mälardalen. Kunderna utgörs huvudsakligen av byggentreprenörer, plåt- och fasadföretag, fastighetsbolag samt försäkringsbolag.

För perioden januari-april 2021 genererade Hyrex en omsättning om 40,9 MSEK och EBITA om 4,8 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 procent.

Hyrex har 87 anställda och har sitt huvudkontor i Norsborg.

Alla refererade siffror är oreviderade.

Hyrex siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen och villkoren för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med det fjärde kvartalet i 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Hyrex, ett ledande specialistbolag inom infrastrukturentreprenader, till Vestum-familjen! Koncernen bildades vid årsskiftet 2020/2021, men Hyrex har funnits på marknaden sedan 1979 och är idag en av de ledande aktörerna inom väderskydd för byggindustrin och infrastruktur i Stockholm och Uppsala. Vi har följt Hyrex under lång tid och har en stark tilltro på den nybildade koncernen och ledarskapet som etablerats under det senaste året. Hyrex är ett mycket starkt varumärke i en växande nisch och vi ser fram emot att vara med och stötta ledningen att ta nästa steg i sin tillväxtresa, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Den initiala köpeskillingen uppgår till 100,0 MSEK och kommer i sin helhet att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 470 356 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,8 %. Eventuella tilläggsköpeskillingar om sammantaget maximalt 60 MSEK kan komma att utbetalas till säljarna om Hyrex uppnår en EBITA om minst 17,7 MSEK för kalenderåret 2021 (20 MSEK i tilläggsköpeskilling), en EBITA om minst 22,0 MSEK för kalenderåret 2022 (30 MSEK i tilläggsköpeskilling) och/eller en EBITA om minst 27,0 MSEK för kalenderåret 2023 (10 MSEK i tilläggsköpeskilling).

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av Hyrex omfattar totalt 2 470 356 aktier i Vestum till en teckningskurs om 40,48 kronor per aktie som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 7 juni 2021 till och med 17 juni 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (lock-up). Vidare har den av säljarna som är operativ i verksamheten åtagit sig att inte avyttra 70 % av de tecknade aktierna under en period om 60 månader.

Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 86 202 719 till 88 673 075 aktier.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav, utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras i det fjärde kvartalet i 2021. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210618.pdf

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.