Veg of Lund upptar brygglån om maximalt 16 MSEK för att stärka bolagets marknadsposition och produktutveckling och emitterar teckningsoptioner

Veg of Lund AB (publ) ("Veg of Lund" eller "Bolaget") har upptagit ett brygglån för att säkra sin marknadsposition och utveckling av nya livsmedelsprodukter inom kategorierna mejeri och kött. Med detta lån har Veg of Lund säkrat en mellanfinansiering om maximalt 16 MSEK före transaktionskostnader, från fem investerare, varav tre är större aktieägare i Bolaget. Villkoren uppställer en konverteringsrätt för långivarna, och i vissa fall även för Bolaget, varigenom återbetalning ska kunna ske med Bolagets aktier. I samband med upptagandet av bryggfinansieringen har styrelsen vidare beslutat att emittera teckningsoptioner till vissa av långivarna.

Bakgrund
Veg of Lund har ingått avtal om bryggfinansiering enligt vilka långivarna, bestående av tre aktieägare i Bolaget och två nya investerare, åtagit sig att tillhandahålla lån och låneram om sammanlagt 16 MSEK. Därutöver har Bolaget beslutat att emittera sammanlagt 300 000 vederlagsfria teckningsoptioner till vissa av långivarna.

Brygglånet finansierar bland annat Bolagets marknadsföring, säljorganisation och produktutveck­ling. Investeringarna ska göras i respektive marknad utifrån dess förutsättningar och lönsamhet, samt där investeringarna ger störst avkastning i förhållande till risk och aktieägarvärde.

Bryggfinansiering från befintliga aktieägare
Veg of Lund har ingått låneavtal om 6 MSEK med tre aktieägare i Bolaget; Anders Färnqvist, Drivator Equity AB och Kenneth Eriksson. Lånen löper med en årlig ränta om tio procent och förfaller till betalning tolv månader efter dagen för avtalets undertecknande. Veg of Lund har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid, kontant eller i Bolagets aktier.

Respektive långivare kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier. Sådan konvertering ska ske genom riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie som motsvarar 20 procent rabatt i förhållande till volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie under viss period före konverteringen.

Villkor för teckningsoptionerna
I samband med upptagandet av bryggfinansieringen har styrelsen, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 11 maj 2022, beslutat att emittera sammanlagt 300 000 teckningsoptioner till de tre aktieägarna. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med registrering på Bolagsverket till och med den 30 november 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara 60 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som avslutas dagen före första dagen av utnyttjandeperioden, dock lägst aktiens kvotvärde.

För att långsiktigt knyta långivarna till Bolaget har långivarna ingått avtal om hembud avseende teckningsoptionerna.

Genom emissionen av teckningsoptioner kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 300 000 och Bolagets aktiekapital kan öka med högst 19 200 kronor, innebärande en utspädning om maximalt 2,3 procent.

Bryggfinansiering och lånelöfte från nya investerare
Veg of Lund har dessutom ingått låneavtal om 4 MSEK med två nya investerare, Råsunda Förvaltning AB och Gerhard Dal ("Investerarna"). På lånen utgår ränta med 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Vidare utgår en uppläggningsavgift om fem procent. Lånen förfaller till betalning den 31 december 2022. Veg of Lund har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid.

Investerarna kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte upplupen ränta med aktier. Sådan konvertering ska ske genom nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie som motsvarar 15 procent rabatt mot den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period före konverteringen.

För det fall Bolaget genomför emissioner under lånets löptid, har Investerarna rätt att kvitta sin fordran i sådan emission. Om lånet inte är återbetalt per förfallodatumet, ska Bolaget besluta om en företrädesemission där Investerarna ska ges företrädesrätt att agera garanter på marknads­mässiga villkor.

Investerarna har vidare lämnat ett lånelöfte till Veg of Lund om 6 MSEK som kan avropas i takt med att lånen från de befintliga aktieägarna återbetalas. Lånelöftet kan nyttjas i trancher om 1-2 MSEK. Veg of Lund kan maximalt kalla på en tranch per månad och möjlighet att nyttja lånelöftet löper till och med den 30 november 2022. För sådana eventuella lån som kallas på av Bolaget genom lånelöftet, gäller samma villkor som för låneavtalen med Investerarna som beskrivs ovan.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2022, klockan 08.38 CEST.

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG[®]. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-16 08:38 CET.