Veg of Lund AB: Delårsrapport januari – mars 2022

Offensiva satsningar för ökad försäljning

Januari-mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 455 TSEK (84).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -17 712 TSEK (-2 164) och EBIT uppgick till -17 764 TSEK (-2 282).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -17 999 TSEK (-2 270).

Väsentliga händelser januari-mars 2022

 • Vid en extra bolagsstämma den 31 januari 2022 valdes två nya styrelseledamöter, Magnus Nordin och Håkan K Pålsson. Håkan K Pålsson valdes till styrelsens ordförande.
 • Brittiska matföretag väljer DUG[®] för vegetariska och veganska produkter.
 • Veg of Lund väljer NTEX för skräddarsydda logistiklösningar.
 • Brittiska livmedelskedjan Waitrose inleder försäljning av DUG[®] och lyfter fram potatisdrycken som en av årets mattrender.
 • Brittiska matföretaget Kirsty's väljer DUG[®] för flera av sina färdigrätter.
 • Veg of Lund stärker sin brittiska säljorganisation.
 • Teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades till cirka 75,3 procent och Veg of Lund tillförs cirka 6,53 MSEK.
 • Veg of Lunds växtbaserade dryck DUG[®] lanseras i Irland.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Veg of Lund inleder försäljningssamarbete i Sverige med rikstäckande First Class Brands.
 

Koncernens nyckeltal i sammandrag

+-------------------------+-------+-------+------------+
|TSEK |  Q1|  Q1| Helår 2021 |
| | 2022  | 2021  | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Nettoomsättning | 455 | 84 |  2 573 |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Bruttomarginal, % | 19 | 46 |  26 |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| EBITDA |  -17|  -2|  -22 500 |
| | 712 | 164 | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| EBITDA-marginal, % |  Neg. |  Neg. |  Neg. |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Rörelseresultat (EBIT) |  -17|  -2|  -23 641 |
| | 764 | 282 | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Rörelsemarginal (EBIT |  Neg. |  Neg. |  Neg. |
|-marginal), % | | | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Resultat efter skatt |  -17|  -2|  -23 754|
| | 999 | 270 | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Vinstmarginal, % |  Neg. |  Neg. |  Neg. |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Resultat per aktie, före| -1,47 | -0,21 |  -2,10 |
|och efter utspädning, kr | | | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Soliditet, % |  52 |  51 |  75 |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Eget kapital per aktie, |  0,61 |  0,49 |  1,60 |
|kr | | | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Balansomslutning | 14|  10|  25 971|
| | 881 | 047 | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Kassaflöde från den |  -9|  -393 |  -31 484 |
|löpande verksamheten | 419 | | |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Medelantalet anställda |  9 |  2,5 |  5 |
+-------------------------+-------+-------+------------+
| Denna rapport samt övrig |
|ekonomisk information och |
|pressmeddelanden finns på |
|bolagets webbplats, |
|ir.vegoflund.se  |
+-------------------------+-------+-------+------------+

    
VD har ordet

Tydligare försäljningsstrategi ska stärka lönsamheten och DUG[®]s position som ledande varumärke inom växtbaserade livsmedel.

Det är ett drygt år sedan som DUG[®] lanserades och fick ett varmt välkomnande som en ny, hållbar och hälsosam växtbaserad dryck. Uppmärksamheten och intresset har resulterat i att Veg of Lund nu är erkänt för sitt stora kunnande i utvecklingen av livsmedel baserade på potatis och att att bolagets starka patent är grunden för flera livsmedel. DUG[®] finns i såväl fysiska butiker som webbutiker. Under första kvartalet 2022 kompletterade vi befintliga säljare i Storbritannien med två egna medarbetare och från maj månad förstärkte vi den svenska säljorganisationen genom ett samarbete med First Class Brands ("FCB"). Med FCB får vi ytterligare ett tjugotal erfarna livsmedelssäljare som når ut till den svenska dagligvaruhandeln. Vidare har Veg of Lund avslutat avtalet med bolagets strategiska partner i Kina till följd av utebliven försäljning i landet och tvingats ta relaterade kostnader bland annat för lagerhållning.

Vi fortsätter utveckling av nya produkter där vi kan använda våra patent och unika produktionsprocesser. Under andra kvartalet 2022 sökte Veg of Lund patent för ytterligare mejeriprodukter inom matlagningskategorin samt glasskategorin. Till detta kommer pågående utveckling av köttalternativ och ytterligare mejeriprodukter.

Förtydligad affärsmodell, uppdaterad strategi och reviderat mål
Huvuddelen består av försäljningen av DUG[®] sker fortsatt till kunder i Sverige och Stor­britannien. Här har vi lyckats bra i vissa geografiska delar i respektive land och ser också att det finns en potential som vi tyvärr hittills inte lyckats nå. Bolagets styrelse och ledning har därför genomfört en strategisk översyn av förutsättningarna att nå ut till fler försäljnings­punkter och fler kundkategorier på ett mer effektivt sätt och därmed stärka kassaflödet och bolagets finansiering. Styrelsen har idag beslutat om en uppdaterad strategi och reviderade mål i syfte att öka försäljning samt främja värdeskapande på kort och lång sikt.

Sammanfattningsvis innebär beslutet att Veg of Lund framgent ska öka närvaron och stärka sin position i de marknader som erbjuder bästa förutsättningar för snabb försäljnings­utveckling av de produkter som vi utvecklar med bas i våra egna patent. Detta ska göras dels av egen organisation i Sverige och Storbritannien, dels genom licensavtal med tillverkare och distributörer i övriga länder. Styrelsen bedömer att denna hybridmodell möjliggör att bolaget kan utnyttja egna resurser optimalt och nå lönsamhet snabbare.

Tidigare operativa mål, "att öka både inhemsk försäljning och export samt licensiering av bolagets samtliga produkter" respektive "att försäljning av bolagets växtbaserade mjölkalternativprodukt ska utgöra basen de första åren för att sedan kompletteras med en rad nya produkter", har ersatts och det nya operativa målet: "att i snabb takt via vår hybrid­modell expandera till nya marknader".

Tidigare finansiella mål, "att verksamheten ska finansieras av löpande intäkter från försäljning av bolagets produkter" respektive "att uppnå ett positivt rörelseresultat år 2023 och samma år omsätta drygt 300 MSEK" har ersatts med ett nytt finansiellt mål som lyder "att år 2025 nå en omsättning om 420 MSEK med ett positivt rörelseresultat".

Vi har de senaste månaderna fått förfrågningar från flera tillverkare i olika länder om möjligheten att inleda tillverkning av DUG[®]. För att kunna möta detta intresse på bästa sätt intensifierar vi vårt licensprogram i marknader där växtbaserade livsmedel av premium­karaktär har stor efterfrågan, med fokus på Europa, USA och Asien. Vi kommer att samarbeta med licenstagare som redan har ett starkt varumärke i sin marknad parallellt med att vi fokuserar på tillverkare av färdiga maträtter och storkök som tillagar måltider till skolor, sjukhus, större bolag och institutioner.

En mer komplett beskrivning av styrelsens beslut om förtydligad affärsmodell, uppdaterad strategi och reviderat mål för Veg of Lund finns i ett separat pressmeddelande som publiceras idag, den 10 maj 2022.

Försäljning
Under första kvartalet uppgick Veg of Lunds nettoomsättning till 455 TSEK, en ökning med 440 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Lansering av DUG[®] i våra strategiska marknader Sverige och Storbritannien, samt i övriga utvalda geografiska marknader fortsätter.

DUG[®]-sortimentet består av tre olika alternativ, Original, Barista och Unsweetened som säljs i enlitersförpackningar till konsumenter. Vi har dessutom kompletterat med tiolitersförpackningar för livsmedelsproducenter vilka använder DUG[®] i sina maträtter och bakverk som säljs till slutkonsumenter. Vi bedömer att det finns en stor potential i detta segment har förståelse för att det kan ta tid att ändra befintliga rutiner och recept.

I takt med att kunskapen om DUG[®] sprids har kommunala kök som lagar mat till svenska skolor och instutioner efterfrågat prover. Vi börjar få deras återkoppling och hittills är det positiva kommentarer om hållbarhets- och smakaspekter och i centrum står att DUG[®] är fri från de 14 vanligaste allergenerna och andra överkänslighetsframkallande ämnen. Inköpsprocesserna varierar i kommuner och regioner men DUG[®] är idag med i några ramavtal om inköp och vi har goda förhoppningar om att inleda försäljning under höstterminen 2022.

Marknadsföring
Under första kvartalet 2022 har bolagets marknadsföring och säljarbete fokuserats på återförsäljare och professionella kunder som matföretag som brittiska Kirsty's samt förberedelser inför konsumentkampanjer i Sverige och Storbritannien som genomförs under andra kvartalet. 

Produktion och logistik
Tillverkning av DUG[®] sker vid en anläggning i Storbritannien och Veg of Lund har under första kvartalet arbetat för att effektivisera transport och lagerhållning i Storbritannien och i Sverige. Bolaget undersöker möjligheterna att komplettera befintlig produktion genom anläggningar som ligger närmare råvaruproducenter och/eller kunder.

Organisation
Bolaget har egen personal som samarbetar med ett nätverk med konsulter och specialister inom forskning och utveckling, marknadsföring och säljare.

Veg of Lund har en fantastisk potential, produkterna är helt rätt i tiden på en växande marknad och vårt varumärke DUG[®] har på kort tid fått ett tydligt godkännande av marknaden. Nu fokuserar vi på att öka kunskapen om DUG[®] hos fler konsumentgrupper som flexitarianer och andra som vill dricka växtbaserade, goda och hållbara drycker. DUG[®] är hälsosam, näringsrik och smakrik tack vare att den är baserad på potatis.
 

Emma Källqvist,
tf VD och CFO
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emma Källqvist,
tf VD och CFO.
Tel: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Malmö den 10 maj 2022
Veg of Lund AB
Styrelsen
 

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG[®]. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-10 08:00 CET.