Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B i PExA AB

I måndags, den 22 juni, inleddes teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 B ("Teckningsoptionerna" eller "TO 1 B") som emitterades i samband med PExA AB's ("PExA" eller "Bolaget") företrädesemission under andra kvartalet 2021. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 4 juli 2022.

Två (2) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,53 SEK per aktie. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 4 juli 2022, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 30 juni 2022.

Investerare som önskar utnyttja fler teckningsoptioner än det antal som tilldelats i samband med företrädesemissionen kan köpa ytterligare Teckningsoptioner i marknaden fram till och med den 30 juni 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0016038616.

Villkor för Teckningsoptionerna av serie TO 1 B i sammandrag:

Nyttjandeperiod:                       20 juni - 4 juli 2022.

Villkor:                                      Två (2) Teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs:                          0,53 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym:                       Vid fullt nyttjande tillförs PExA totalt cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner är den 30 juni 2022.

Om du har dina Teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall Teckningsoptionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina Teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina Teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av Teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina Teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

En elektronisk anmälningssedel finns tillgänglig på Mangold Fondkommissions AB:s hemsida (https://www.mangold.se) för signering via BankID. En fysisk anmälningssedel har även skickats ut till direktregistrerade Teckningsoptionsinnehavare. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel samt likvid ska vara Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln.

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Mangold Fondkommission ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.