Utfall för fjärde konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, fredagen den 2 juli 2021

Under perioden 23 juni – 30 juni 2021 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,40 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 36 820 032,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om

1 083 347,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 3 procent av det utestående konvertibellånet.

Notera att dessa belopp är preliminära och att mindre justeringar kan tillkomma som ett resultat av inkorrekt ifyllda anmälningssedlar. Slutgiltigt konverteringsbelopp kommer att kommuniceras i samband med registreringen av nyemissionen av aktier hos Bolagsverket.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till
35 736 685,50 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering under den fjärde konverteringsperioden uppgick till cirka 106 257 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 2 708 345 nya aktier emitteras. Vidare kommer 265 643 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i bolaget med 2 973 988 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 89 219,64 SEK till 43 807 687,80 SEK.

Den årliga räntekostnaden för bolagets konvertibla lån sjunker med 108 334,70 SEK till 3 573 668,55 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Föregående konverteringsperiod

Under föregående konverteringsperiod, konverteringsperiod Q1 2021, konverterades ett nominellt belopp om 17 994 812,00 SEK, motsvarandes 35 989 624 konvertibler av serie KV1, vilket motsvarade cirka 33 procent av det återstående konvertibellånet.

Nästa konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att påbörjas den 24 september 2021 och pågå fram till och med den 30 september 2021.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga