Utfall för femte konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, måndagen den 4 oktober 2021

Under perioden 24 september – 30 september 2021 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energy ABs (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,38 SEK. Av Bolagets utestående konvertibellån om 35 736 685,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 486 286,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 1,4 procent av det utestående konvertibellånet.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till
35 250 399,50 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering under den femte konverteringsperioden uppgick till cirka 59 953 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 1 279 693 nya aktier emitteras. Vidare kommer 157 757 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i Bolaget med 1 437 450 aktier till 1 623 604 550 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 43 123,50 SEK till 48 708 136,50 SEK.

Den årliga räntekostnaden för Bolagets konvertibla lån sjunker med 48 628,60 SEK till 3 525 039,95 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till stamaktier beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Föregående konverteringsperiod

Under föregående konverteringsperiod, konverteringsperiod Q2 2021, konverterades ett nominellt belopp om 1 083 347,00 SEK, motsvarandes 2 166 694 konvertibler av serie KV1, vilket motsvarade cirka 3 procent av det återstående konvertibellånet.

Nästa konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod är den sista konverteringsperioden då tillfälle ges att konvertera till aktier i Cortus Energy, efter vilket återbetalning av nominellt belopp jämte upplupen ränta kommer att återbetalas den 7 januari 2022. Konverteringsperiod sex kommer att påbörjas den 13 december 2021 och pågå fram till och med den 17 december 2021.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga