Utfall för andra konverteringsperioden av utestående konvertibler av serie KV2 i Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, fredag den 17 mars 2023

Under perioden 1 mars 15 mars 2023 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energy AB:s (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) konvertibel av serie KV2 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,11 SEK. Av Bolagets utestående konvertibellån om 30 749 992,00 SEK har ett nominellt belopp om totalt 9 753 227,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 31,7 procent av det utestående konvertibellånet.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till 20 996 765,00 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering uppgick till 493 807,22 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 88 665 693 nya aktier emitteras. Vidare kommer 4 489 156 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i Bolaget med 93 154 849 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 2 794 645,47 SEK till 62 139 949,14 SEK.

Den årliga räntekostnaden för Bolagets konvertibellån sjunker med 1 170 387,24 SEK till 2 519 611,80 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att löpa mellan den 1 juni och den 16 juni 2023.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Cortus Energys hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD,
Tel: +46 (0)8 588 866 30,
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga

  • Cortus Energy - PM - utfall av konverteringsperiod 2 Q1 2023