Twiik AB offentliggör EU-tillväxtprospekt inför företrädesemission

Styrelsen i Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 27 april 2022 upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Styrelsen i Twiik Beslutade den 27 april 2022 att genomföra en emission av högst 3 356 438 units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilket beslut sedermera godkändes av vid bolagsstämma den 30 maj 2022. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande onsdagen den 8 juni 2022, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag den 3 juni 2022 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 3,60 kronor per unit, motsvarande 1,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen övertecknas har styrelsen i Bolaget möjlighet att besluta om en Övertilldelning motsvarande högst 20 procent av Erbjudandet, motsvarande högst 671 287 Units vilket kan tillföra ytterligare emissionslikvid om cirka 2,4 MSEK före emissionskostnader.

Om samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader.

Offentliggörande av Prospektet

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://twiik.me/investor-relations/) och kommer även att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions hemsida (https://mangold.se/aktuella-emissioner/) och på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Instruktioner för anmälan kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommissions hemsida.

Preliminär tidplan

Avstämningsdag3 juni 2022Teckningsperiod8 juni - 22 juni 2022Handel i uniträtter8 juni - 17 juni 2022Handel i BTU8 juni 2021 till och med omkring v. 28Offentliggörande av utfallet27 juni 2022

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare till Twiik AB i samband med Företrädesemissionen.

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se

Bifogade filer

Twiik AB offentliggör EU-tillväxtprospekt inför företrädesemission