Topright Nordic – Glasklar verksamhetsutveckling – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Topright Nordic

TOPRIGHT NORDIC - GLASKLAR VERKSAMHETSUTVECKLING - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Topright Nordic

Mangold ser positivt på Toprights omsättningstillväxt som under det första kvartalet 2021 ökade med 329 procent jämfört med samma period 2020. Ökningen innefattar till stor del bolagets genomförda förvärv. Topright upplever hög efterfrågan för bolagets tjänster inom fasad- och ljusteknikslösningar, och utvecklingen av dotterbolagens orderbok vittnar om fortsatt styrka inför kommande månader.

Mangold ställer sig positivt till Toprights pågående bud på Chromogenics, ett bolag som utvecklar hållbara glaslösningar. Budets utfall väntas kommuniceras senast i slutet av juni 2021. Givet att förvärvet genomförs väntas synergieffekterna vara positiva; efterfrågan på Chromogenics produkt är hög samtidigt som Topright har gedigen erfarenhet från kommersialisering och försäljning av hållbara glaslösningar.

Mangold höjer riktkursen i Topright från cirka 16,00 kronor till 19,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt, där en stark underliggande verksamhetsutveckling ligger till grund för höjningen. Det ger en uppsida om cirka 130 procent mot dagens kurs.

Tisdag 1 juni

KONTAKT

Analyst, Insight:
Emil Ohlsson
emil.ohlsson@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5023

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Topright Nordic.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.